ททท.ปักธงส่งเสริมการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) ทั่วประเทศ โดยเริ่มนำร่องจากภาคเหนือก่อนขยายฐานไปภาคอื่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) ทั่วประเทศ โดยเริ่มจากลงพื้นที่ในภาคเหนือเป็นอันดับแรก เพื่อเจาะกลุ่มการท่องเที่ยวชนบท มุ่งเป้าขยายสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบในปี พ.ศ.2563
เนื่องจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีพัฒนาการและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่งมาต่อเนื่อง สร้างรายได้เข้าประเทศในระดับพันล้าน ส่งผลให้การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในฐานะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง นอกจากนั้นการท่องเที่ยวยังได้ส่งผลถึงการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน สร้างรายได้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยว และผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้มีตลาดในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดความเข้มแข็ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงมีการจัดโครงการในพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางเป้าหมายในการพัฒนาโดยเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อน ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย, พะเยา,เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, แพร่ และน่าน ซึ่งจะเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องในปี พ.ศ.2563 โดยการทำงานจะเป็นการทำงานในลักษณะของการสร้างภาคีเครือข่าย ทั้งผู้ประกอบการด้านที่พัก ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ททท.ยังจะเน้นในการสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยนโยบายนี้ จะนำเสนอและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ผ่านงาน “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา” สร้างการรับรู้ในเรื่องของแนวคิด “การรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และรับผิดชอบต่อชุมชนที่สำคัญ” เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาชุมชนฐานราก ให้สามารถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดการอนุรักษ์และหวงแหนเอกลักษณ์ชุมชนซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของการท่องเที่ยว Responsible Tourism
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก