มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 256 คนดี/องค์กรผู้เสียสละเพื่อสังคม เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 256 ราย โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ ฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม
นับเป็นปีที่ 27 ของการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 หากนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3,838 ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น 3,624 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 214 องค์การ 
การจัดกิจกรรมในปีนี้ ประกอบไปด้วย ช่วงเช้า  เวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค นางสาวปุญณภัทร ฟอสเตอร์ รองผู้จัดการวิสาหกิจสุขภาพชุมชน นางสาวชุติมา พัฒนพงศ์ นักวิชาการอิสระ และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ช่วงบ่าย พิธีประทานโล่เกียรติคุณ
แก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
จำนวนทั้งสิ้น    256 ราย ได้แก่ 
1. อาสาสมัครดีเด่น 241 คน เช่น นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา วิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ถ่ายทอดเอกลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการจัดสวน สื่อความหมายสู่สายตาชาวโลก ว่าที่ร้อยตรี นิกร สังขศิริ ศาสนพิธีกรถวายงานในโอกาสพระราชพิธีสำคัญ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชปณิธานเกี่ยวกับจิตอาสา และกู้ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR & AED)
2. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 15 องค์กร เช่น มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาส ผ่านกระบวนการงานสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือซีเมนต์ไทย เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ โดยใช้วัสดุของบริษัท ฯ บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาและศาสถาน
จากนั้นผู้แทนพระองค์เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น บูธนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สังคมสงเคราะห์ปันสุข สู่สุขภาวะ ก้าวสู่ 1 ศตวรรษ อาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ ศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นต้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ หวังว่าการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติในประเด็น “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” จะเป็นแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ที่จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแล และได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และร่วมมือร่วมใจพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก