เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ โครงการ Thailand Village Academy เชิญบริษัททัวร์เยาวชนต่างชาติร่วมทริป โชว์ศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมของไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ เว็บไซต์ Hello local   จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase  ทริปท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมนำร่อง เชิญบริษัททัวร์เยาวชนต่างชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ  บล็อกเกอร์และ สื่อมวลชน ร่วมทริปเปิดประสบการณ์ ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชน  ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ. อุดรธานี   โชว์ศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมของไทยที่พร้อมเปิดตลาดท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก

นายณฐภัทร สุขิตานนท์  หัวหน้างานสินค้าท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  “   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนต่างชาติ  เพราะเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แตกต่างจากประเทศของตนเอง   ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบจริงแท้ Authentic  เลือกพัก เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนต่างชาติจะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ป็นอย่างมาก    จากข้อมูลจาก UNWTO องค์กรท่องเที่ยวเยาวชนโลก ระบุว่าในปี  2563  จะมีนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกจำนวน 370 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รวม 400 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  ใช้เวลาในการท่องเที่ยว   50  วัน   และใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อทริปคนละ $2,600    หรือประมาณ 85,000 บาท ตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ มีทั้งเวลา มีทั้งเงิน  นี่คือ โอกาสสำคัญของชุมชนไทยที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเท่านั้น  เพราะสิ่งที่สำคัญคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติจะช่วยเผยแพร่ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก  ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน

คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า
“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้การสนับสนุน Thailand Village Academy เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนทั่วโลก  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนด้วยการสร้างจุดขายใหม่ของการท่องเที่ยว ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของชุมชน  มาสร้างคุณค่าใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเกิดการอนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่มให้กับสินค้า และบริการของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปได้   

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญกลุ่มบริษัททัวร์ชุมชน ได้แก่ บริษัท โลคอล อะไลค์ จำกัด บริษัท ฟรายเดย์ทริป จำกัด  Trek with Jame,  Satun CPS และ Win Win Smile  ให้มาร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมโดยออกแบบให้เหมาะกับเยาวชนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้เยาวชนต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างสนุกสนานผ่านการถ่ายทอดของ Local Masters  ปราชญ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน  ตัวอย่างของโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านเชียงจ.อุดรธานี  เช่น เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัตถุโบราณเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 500 ปี   เรียนรู้การย้อมคราม ,การทอผ้าฝ้าย เครื่องจักสานศิลปะของชาวไทพวน

โดยชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ในโครงการ  Thailand Village Academy   มีทั้งหมด 22 ชุมชน  ได้แก่ 

ภาคกลาง  

1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จ. นครนายก
. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ. เพชรบุรี
4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ. สมุทรสงคราม
5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม  จ. สุพรรณบุรี
6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี
7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

ภาคเหนือ

8. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ. สุโขทัย
9. ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ. ลำปาง
10. ชุมชนบ้านน้ำจำ อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
11. ชุมชนหล่อโย จ. เชียงราย
12. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จ. อุตรดิตถ์

ภาคใต้

13. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ. สตูล
14. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ. กระบี่
15. ชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง
16. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช
17. หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล จ. สงขลา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ. อุดรธานี
19. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์
20. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จ. อุบลราชธานี
21. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จ. นครพนม
22. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู จ. มุกดาหาร

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม สามารถดูได้ที่ www.thailandvillagacademy.com
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก