เปิดแล้ว!! "เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี”


“จังหวัดระยอง”

ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน หวังสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ลานไอที สตาร์ ชั้น 1 โรงแรม Star Convention ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการเที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี


กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย” มีผู้นำชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยว่าที่ร้อยตรี พิรุณ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลด ความเหลื่อมล้ำของสังคมและมุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 


จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 


“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จ.ระยอง ให้เป็นที่รู้จักทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าว


ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี" ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง


โดยเลือกเยี่ยมชม 20 จุดท่องเที่ยวใน 8 อำเภอจากทั้งหมด 40 หมู่บ้าน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย ดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 

“ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC” 

ที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา


จุดที่ 1 หมู่บ้านตาขัน 
หมู่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย

จุดที่ 2 หมู่บ้านชากอ้อย 
หมู่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา

จุดที่ 3 หมู่บ้านเขามะพูด 
หมู่  ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

จุดที่ 4 หมู่บ้านไผ่ 
หมู่ 1 ตำบลหนองตุาน อำเภอบ้านค่าย

เส้นทางที่ 2 

“ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล” 

ที่อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองและอำเภอแกลง


จุดที่ 5 หมู่บ้านพยูน
หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง

จุดที่ 6 หมู่บ้านประชุมมิตร
หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง 

จุดที่ 7 หมู่บ้านพลา 
หมู่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง 

จุดที่ 8 หมู่บ้านสะพานหิน 
หมู่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
จุดที่ 9 หมู่บ้านมาบจันทร์ 
หมู่ 7 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง 

จุดที่ 10 หมู่บ้านธงหงส์ 
หมู่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง

จุดที่ 11 หมู่บ้านเนินฆ้อ 
หมู่  3 ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง 

จุดที่ 12 หมู่บ้านเนินทราย
หมู่  2 ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง   

จุดที่ 13 หมู่บ้านแสมผู้ 
หมู่  7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง  


เส้นทางที่ 3  

“ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ” 
ที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์
และอำเภอปลวกแดง

.

จุดที่ 14  หมู่บ้านมะเดื่อ 
หมู่  2 ตำบลเขานอ้ย อำเภอเขาชะเมา 

จุดที่ 15  หมู่บ้านเขาน้อย
หมู่  3 ตำบลเขานอ้ย อำเภอเขาชะเมา 

จุดที่ 16  หมู่บ้านตะขบ 
หมู่  5 ตำบลเขานอ้ย อำเภอเขาชะเมา จุดที่ 17  หมู่บ้านคลองไผ่ 
หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวงัจนัทร์
  
จุดที่ 18  หมู่บ้านแก่งหวาย 
หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวงัจนัทร์ 
 
จุดที่ 19  หมู่บ้านพัฒนาผัง 2 
หมู่ 6 ตำบลแม่น ้าคู้  อำเภอปลวกแดง

จุดที่ 20 หมู่บ้านชากมันเทศ 
หมู่ 4 ตำบลแม่น ้าคู้  อำเภอปลวกแดง 


“โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนประชาชนมาสัมผัสบรรยากาศจุดท่องเที่ยวทั้ง 40 หมู่บ้านของจังหวัดระยองที่จะมีเอกลักษณ์และสินค้าเฉพาะตัว มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าภายในชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างแท้จริง”  ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าว


นายประเมิน อุมา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงเส้นท่องเที่ยวชุมชนว่า เส้นทางที่ 1  "ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC" ที่อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลก รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามด้วย เส้นทางที่ 2 "ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล" ที่อำเภอเมือง อำเภอแกลง และอำเภอบ้านฉาง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง เดินเที่ยวชุมชนที่ทำประมงเชิงอนุรักษ์ ชุมชนประมงเก่าแก่ของจังหวัดระยอง เชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล เป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านและประมงน้ำล ของชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้ และ เส้นทางที่ 3 "ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ" อำเภอเขาชะเมา อำเภอปลวกแดงและอำเภอวังจันทร์ การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองที่เน้นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
การจัดโครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวระยอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาลองสัมผัสการท่องเที่ยวแบบชุมชน ชมความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีสอบถามเพิ่มเติม 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3869-4105 Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก