อ.ต.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร หนุนเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพจำหน่าย ณ หัวหิน
เปิดช่องทางตลาด จำหน่ายสินค้า คุณภาพระดับ  Best Seller ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปชิม แชร์ ณ ตลาดอ.ต.ก.หัวหิน ต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562)


ดร.พัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “สนับสนุนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง อ.ต.ก.” ซึ่งระดมสินค้าเกษตรคุณภาพ ระดับ Best Seller จำหน่าย ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน


โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร และ นายสันติ  เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมให้ การต้อนรับและนำเยี่มชมบูธสินค้าทีนำมาจำหน่ายในงาน


นายกมลวศิว์  แก้วแฝก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจาก ธ.ก.ส.ตามโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ (โครงการพี่เลี้ยง) โดย ธ.ก.ส. มี เกษตรกรลูกค้าที่เป็นผู้ลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปอยู่ทั่วประเทศ 


ส่วนอ.ต.ก. มีช่องทางการตลาด ซึ่งตลาด อ.ต.ก.หัวหินแห่งนี้ ถือเป็นช่องทางการตลาดสำคัญของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  เพราะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางแวะเวียนมาเที่ยวหวัหิน  อีกทั้งยงัมีศักยภาพและกำลังซื้อสูงตลาดดังกล่าว นอกจากจะช๊อป ชิม แล้ว ไฮไลต์สำคัญ คือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยายกาศริมทะเล แชร์ให้ เพื่อน ๆ ไดติดตามชมอีกด้วย สำหรับก้าวต่อไป อ.ต.ก.กำลังพัฒนาจัดทำระบบการซื้อขายผ่านออนไลน์ โดย จัดตั้งตลาด อ.ต.ก.ในภูมิภาค หรือมินิ อ.ต.ก. เพื่อจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น

นายสันติ  เจริญสุข  กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ธ.ก.ส.พร้อมที่คัดสรรสินค้าระดบัพรีเมี่ยมจาก เกษตรกรลูกค้า กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตรทั่วประเทศกว่า 160 ราย สลบัสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกบูธ เป็นรอบ ๆ  ตลอดเดือนกุมภาพนัธ์โดยในรอบแรกตั้งแต่วนัที่ 1-7 กุมภาพันธ์  2562  นำไก่ย่างไม้มะดันจังหวัดศรีสะเกษ  อาหารทะเลสด ๆ ลวกจิ้ม  ชมพู่เพชรสายรุ้ง ซึ่งเป็นชมพู่พันธุ์ พระราชทานจาก รัชกาลที่ 4 เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกิ่งพันธุ์  กล้วยหอมทองบ้านลาด ทองม้วนน้ำตาลโตนด  ผลไม้ออร์แกนิค เช่น อะโวคาโด เสาวรส  ข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ใหม่ แป้งน้อย ทานดิบได้ เมล่อนญี่ปุ่น  แตงโม  ข้าวยา ปลาดุกร้า จากจังหวัดพัทลุงและสินค้าผ้าทอพื้นเมือง เครื่องนอน หมอนยางพารา รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ มาจำหน่าย


“ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผปู้ระกอบการ SMEs เกษตร ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.หัวหิน ซอยหัวหิน 51 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อ สนับสนุนและเป็นก าลังใจแก่เกษตรกร เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ” นายกมลวิศว ์ กล่าวแผนที่ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก