กสอ.หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Startup Ready เตรียมความพร้อมสู่เวทีแข่งขันแผนธุรกิจ Pitching เข้าหาแหล่งเงินทุนต่างชาติ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรคและนวัตกรรม" หรือ Startup Ready ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม นำโดย นายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด จัดทำหลักสูตร "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องผ่านมาเป็นรุ่นที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ผ่านโครงการดังกล่าว จบจากหลักสูตรไปแล้วจำนวนมากกว่า 200 ราย ในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโครงการต้นแบบสำหรับสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถขยายผลและประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำซ้ำและขยายตัวไปสู่ภูมิภาคต่อไป นอกจากนี้ยังมีความเข้มข้น โดยหลักสูตรนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือ Business Plan Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
"การละเลยความสำคัญในขั้นตอนการนำเสนอแผนธุรกิจ ส่งให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ หรือผู้พิจารณาแผนไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจอย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้ดี ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากผู้พิจารณาแผนสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภายใต้โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"นั้น เป็นหนึ่งโครงการหลักที่สร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงาน แผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีศักยภาพและเข้าสู่ภาพธุรกิจและแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งให้ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย" นายวิจักขณ์ กล่าว ด้านนายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและนายพันธบัตร สันติมากร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด ผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เปิดเผยว่า โครงการ Startup Ready จัดอบรมมาแล้ว 4 รุ่นและปี 2562 นี้เราได้จัดทำอีกรุ่นที่5 และ 6 พร้อม ๆ กัน เพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของผู้ประกอบการ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup รุ่นใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อเข้าหาแหล่งทุนและระดมทุนต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป
โดยโครงการ Startup Ready จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการนำเสนอในเชิงธุรกิจที่ดี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกทั้งยังพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าหานักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ที่มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 160 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรรวมกว่า 30 ชั่วโมง


โดยผู้เข้าอบรมนั้นจะได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง การคิดเชิงออกแบบและแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การสร้างมูลค่าและนวัตกรรมกรรมโมเดลธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการตลาดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำที่มีประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ วิชาละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมทั้ง 160 ราย จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ VISTEC หรือ สถาบันวิทยสิริเมธี PTT วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยองอีกด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 กุมภาพันธ์นี้ เท่านั้น ซึ่งจะมีการจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกรายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ และเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมและการศึกษาดูงาน
สนใจสอบถามข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thestartupready.com หรือ โทร. 081-668-0003
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก