PUBAT นำทัพธุรกิจหนังสือขานรับมาตรการภาษีส่งเสริมการอ่านช้อปหนังสือช่วยชาติ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) ขานรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี ๒๕๖๒กระทรวงการคลัง ตามแถลงการณ์
ของคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีใจความสำคัญว่า รัฐบาลได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)เรื่องการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศและเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่าน และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหนังสือรวมถึงสามารถสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในวงการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของ E-
book
โดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี ๒๕๖๒ แล้วเมื่อวันที่ ๓oเมษายน ๒๕๖๒โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถนำค่าหนังสือ และค่าบริการ e-book ทุกประเภทตามที่จ่ายจริงไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๕,ooo บาท
โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือในครั้งนี้หากคิดรวมกับรายจ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑-๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ตามมาตรการช้อปช่วยชาติ ต้องไม่เกิน
๑๕,ooo บาท
ดังนั้นสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรตัวแทนธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์จึงได้กำหนดแผนงานสนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี ๒๕๖๒ดังนี้
 1. ร่วมกับ ร้านหนังสือ อาทิ นายอินทร์ บีทูเอส ซีเอ็ด และร้านหนังสืออิสระ จัดเทศกาลหนังสือ Book for Mumในเดือนสิงหาคม และ เทศกาลหนังสือ Book for Giftในเดือนธันวาคมเพื่อสร้างโอกาสการซื้อและจำหน่ายหนังสือได้มากขึ้น
2. ร้านหนังสือ สํานักพิมพ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสนับสนุนให้เกิดการซื้อและการจำหน่ายหนังสือจากร้านหนังสือ อาทิ นายอินทร์ บีทูเอส ซีเอ็ด และร้านหนังสืออิสระ รวมถึงการจำหน่าย e-book ด้วย
3. จัดกิจกรรมเสวนา รวมถึง Clip VDO เผยแพร่ โดยเชิญ Idol/ Influencer ที่ประสบความสําเร็จ ด้วยการอ่านทุกเดือน(มิ.ย. - ธ.ค.๒๕๖๒)
4. ประสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ทั้ง offline และ online
ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและรัฐบาลคาดว่าหลังจากมีมาตรการนี้
จะส่งผลในทางบวกต่อกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งยังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับบุตรหลานอีกทั้งจากผลสำรวจของการดำเนินมาตรการภาษีเพื่อเกษตรชุมชนและทุนมนุษย์ หรือช้อปช่วยชาติในช่วงปลายปีคือตั้งแต่ ๑๕ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนทั่วไปมีความต้องการให้ขยายเวลาของมาตรการภาษีเพื่อซื้อหนังสือ รวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการพิมพ์แจ้งว่าในช่วงดังกล่าวมี ปริมาณการสั่งซื้อหนังสือ รวมประมาณ ๘๓๑ ล้านบาท มากกว่าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยประเมินไว้ ขณะที่ร้านหนังสือที่เป็นเชนรายใหญ่ๆนั้นต่างก็มียอดขายที่เพิ่มกว่าช่วงปกติเช่นเดียวกัน

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

STATISTICS ::

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

Telephone :: คุณเอ๋​ (+66) 081 434 5154
Email :: Insightoutstory@gmail.com

Add Line Click 👇👇

Translate

Deep Tissue Massage Yoga

Review By Nichapa

บทความที่ได้รับความนิยม

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก