ธนาคารกรุงไทย มอบรางวัลแก่ศิลปินรุ่นใหม่รวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท พร้อมโชว์งานศิลป์เชิงสร้างสรรค์จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่ศิลปินผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
พร้อมแสดงนิทรรศการของศิลปิน จำนวน 17 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยสุนทรียศิลป์อันทรงคุณค่า นำเสนอแง่งามของสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และขนบประเพณี นำพาเศรษฐกิจฟูเฟื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
บรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 เป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางศิลปินแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการตัดสิน กรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย ตลอดจนกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด
โดยมี นายนนทิกร    กาญจนะจิตรา กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัล
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 53 ปี ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี เกิดขึ้นได้จากการมีรากฐานทางสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง
ปี 2557 ธนาคารได้ขยายโอกาสและสร้างกำลังใจแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยหรือ “Krungthai Art Awards” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม เพราะเล็งเห็นว่างานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างบุคลากรที่ดีแก่สังคมได้ ด้วยความประณีตลึกซึ้งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มุ่งมั่นสู่การทำความดี ความงาม และความเป็นปราชญ์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 เป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารจัดทำ ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป และได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 211 คน จำนวนผลงานรวม 309 ชิ้น แบ่งเป็นประเภทจิตรกรรม 227 ชิ้น ภาพพิมพ์ 53 ชิ้น
และประติมากรรม 29 ชิ้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินผลงานตามเกณฑ์คุณภาพงานโดยไม่แบ่งแยกประเภท มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 17 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการ 55 ชิ้น”
ผู้ชนะการประกวดรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 จำนวน 14 รางวัล รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่ นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร เจ้าของผลงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2” 
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่         นายศักชัย อุทธิโท เจ้าของผลงาน “ความสงบสุขและความดีงาม 1” และ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมจากงานช่างไม้ หมายเลข 2” 
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายบุญเสริม   วัฒนกิจ เจ้าของผลงาน “ชุมนุม” และ นายนัฐพล แสงทอง เจ้าของผลงาน “สัมพันธภาพแห่งเส้น” 

รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 9 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1. นายพีรพล อินทร์ตุ้ม เจ้าของผลงาน “หลง” 
2. นางสาวมนัชญา กิจประเสิรฐ เจ้าของผลงาน “วิถีชีวิต” 
3. นายวีระพงศ์ แสนสมพร เจ้าของผลงาน “น้ำค้าง...ชีวิต” 
4. นายกิตติพันธุ์ ชิณวรรณโชติ เจ้าของผลงาน “ความสัมพันธ์” 
5. นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง เจ้าของผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์” 
6. นายกรณิศ พ่วงพันสี เจ้าของผลงาน “สนามเด็กเล่นบททางช้างเผือก หมายเลข 2” 
7. นายเดโช โกมาลา เจ้าของผลงาน “บ้านเรา” 
8. นางสาวรัตติยา แหละหมัน เจ้าของผลงาน “สัจจะความจริงจากใบบัว” 
9. นายสุริยา ฟ้อนรำดี เจ้าของผลงาน “มีงานมีการหลังบ้านงาน” 
ในปีนี้ คณะกรรมการได้เพิ่มรางวัลพิเศษในสาขา Collector’s Choice จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท โดยผู้ชนะการประกวด ได้แก่
รางวัลที่ 1 นางศรีพัชรินทร์ จนาศิลป์ เจ้าของผลงาน “ราชรถ ทศกัณฐ์” เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองวัลที่ 2 นายพายุ เกิดพุฒ เจ้าของผลงาน “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง เจ้าของผลงาน “สุนทรียะของวัฒนธรรม” เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ktb.co.th
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก