พส. เดินหน้าระดมความคิดกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เรื่อง การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เรื่อง การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองประธานกรรมการคนที่สอง นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีฯ ในฐานะหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม
 กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก สร้าง “คุณค่ารวม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานคนพิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพและความสุขของคนในชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรียกโดยย่อว่า “สวส.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of Social Enterprise Promotion” เรียกโดยย่อว่า “OSEP” ตั้งอยู่  ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
   นางนภา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายลำดับรองที่เป็นการดำเนินงานภายในเกี่ยวกับสำนักงาน และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้การจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกควรหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความครอบคลุม จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง  โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมการประชุม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นภารกิจที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนและดำเนินงานสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานกิจการเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  นางนภา กล่าวในตอนท้าย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก