Depa เปิดตัว “3 สุดยอด STAR TECH” ต้นแบบผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเมืองไทย


1 มีนาคม 2562, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด เปิดตัว 12 ผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ 3 สุดยอด STAR TECH ของเมืองไทย ในโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “STAR TECH, Constellation of Stars” (สตาร์เทค, คอนสเตลเลชั่น ออฟ สตาร์)  โครงการดีๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยสนใจเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น


นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  กล่าวว่า            depa ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แสดงออกทางความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสาร แบ่งปันความรู้และประสบการณ์สื่อสารไปยังสาธารณชนอย่างเป็นมืออาชีพ กระตุ้นให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และภาคประชาชน เกิดความสนใจในการพัฒนาตนเอง


พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีดิจิทัล นำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราได้เฟ้นหาผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยี หรือ สตาร์เทค ด้วยการค้นหาบุคคลผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีความสร้างสรรค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างโดดเด่น  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่


กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการ หรือคนที่มีผลงานเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยพัฒนา ส่งเสริมสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับ OTOP ได้

กลุ่มที่ 2 Digital Business Start Up ผู้ที่มีผลงาน หรือโครงการด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา สาธารณสุข การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


โครงการ STAR TECH เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร คัดสรรผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นสตาร์เทครวม 12 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถและเตรียมความพร้อมในค่ายฝึกอบรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมลงคะแนน เพื่อค้นหาสุดยอดสตาร์เทคของประเทศไทย ผ่านช่องทาง www.TKNonline.com / FB TKNonline


สุดยอด STAR TECH 3 คนแรกของเมือง ได้แก่
กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เจ้าของธุรกิจ Kawpanao Organic Farm ผู้มีความตั้งใจนำชุมชนเกษตรกรก้าวเข้าสู่การเกษตรยุคดิจิทัล มุ่งแก้ไขพื้นที่ทำกิน พัฒนาดินที่แห้งแล้ง ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกแก่ชุมชนให้ได้


กลุ่มที่ 2 Digital Business Start Up คุณพงศธร ธนบดีภัทร เจ้าของธุรกิจและหนึ่งในทีมผู้สร้าง Refinn เว็บไซต์บริการ Refinance ปรับโครงสร้างหนี้สิน ลดดอกเบี้ย จนทุกวันนี้มีลูกค้ากว่า 70,000 ราย ช่วยคนไทยให้มีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่า 1,000 ล้านบาท


กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ นักวิชาการ Data Scientist แห่งบริษัท Coraline Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดกับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ Star Tech ของ ดร.อสมา ต้องการกระจายความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง จัด Workshop ให้กับสถานศึกษารู้ถึงสถานการณ์การทำงานจริง รวมถึงภาครัฐบาลและเอกชน


นายจอห์น รัตนเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแพลช อินเทอร์แอ็ฟทีฟ จำกัด กล่าวว่า “ทั้ง 3 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สุดยอด “STAR TECH 2018”  นั้น จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการต่อยอดความคิด “ผสานการเรียนรู้ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน” และผลักดันให้เกิดการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจเพื่อนำพาประเทศไทยให้เติบโตสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกัน”


ข้อมูล STAR TECH ทั้ง 12 คน 

DCL: Digital Community Leader 

1.คุณกิตติ พรศิวะกิจ เจ้าของธุรกิจ Trip Warp Corporation ผู้นำชุมชนธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

2.คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เจ้าของธุรกิจ Kawpanao Organic Farm ผู้มีความตั้งใจนำชุมชนเกษตรกรก้าวเข้าสู่การเกษตรยุคดิจิทัล มุ่งแก้ไขพื้นที่ทำกิน พัฒนาดินที่แห้งแล้ง ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกแก่ชุมชนให้ได้


3.คุณกิตติคุณ ยศบรรเทิง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เห็นความสำคัญของการแพทย์ฉุกเฉินและเวลาที่มีความสำคัญในการช่วยคนไข้ จึงริเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบ GPS ปักหมุดที่อยู่และประวัติการรักษา อาการคนไข้ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโรงพยาบาล และสถานีตำรวจ ส่งข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้ ก่อนถึงมือหมอ ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาโดยมีชื่อเรียกหน่วยงานสั้นๆว่า 5G EMS

4.คุณทิพศรา เภตราไชยอนันต์ ตัวแทนจากนิสิตนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Chula) หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ เพื่อชุมชนน่านนำข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วผ่านศูนย์การเรียนรู้กระจายสู่ชนบท สร้างรายได้แก่ผู้คนในชุมชนจังหวัดน่าน


DSU: Digital Business Start Up 
1.คุณชารีฟ เด่นสุมิตร เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Pinsouq แหล่งรวมสินค้าฮาลาล ผู้มีใจรักและต้องการพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนาบ้านเกิด

2.คุณพงศธร ธนบดีภัทร เจ้าของธุรกิจและหนึ่งในทีมผู้สร้าง Refinn เว็บไซต์บริการ Refinance ปรับโครงสร้างหนี้สิน ลดดอกเบี้ย จนทุกวันนี้มีลูกค้ากว่า 70,000 ราย ช่วยคนไทยให้มีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่า 1,000 ล้านบาท


3.คุณวศิน ศรีวัฒนามงคล เจ้าของธุรกิจ Trustbox Fulfillment ระบบช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สะดวกขึ้นในการจัดส่งสินค้า ไม่ต้องไปต่อคิว แย่งส่งของให้วุ่นวาย


4.คุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร เจ้าของธุรกิจ Komomi Co.,Ltd. ผู้ผลิตกล่องควบคุมการเพาะปลูกพืช ทำงานควบคู่กับ Application บนสมาร์ทโฟน เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบไปวิเคราะห์ วางแผนบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

DBT: Digital Business Transformation 
1.ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ นักวิชาการ Data Scientist แห่งบริษัท Coraline Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดกับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ Star Tech ของ ดร.อสมา ต้องการกระจายความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง จัด Workshop ให้กับสถานศึกษารู้ถึงสถานการณ์การทำงานจริง รวมถึงภาครัฐบาลและเอกชน


2.คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง เจ้าของธุรกิจ SP Smartplants Co.,Ltd. ผู้รวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกพืช จากประสบการณ์จริง เกษตรกร และงานวิจัย มีระบบควบคุมการให้น้ำตามความต้องการของพืช รวมถึงแสง และปุ๋ย สามารถคาดการณ์ถึงผลผลิตจะออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

3.คุณรังสรรค์ พรหมประสิทธิ์ เจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร QueQ ระบบจัดการบัตรคิวออนไลน์ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเสียเวลารออยู่ ณ สถานที่นั้นๆเพื่อรอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, โรงพยาบาล หรือสถาบันการเงิน ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

4.คุณนิพนธ์ ตั้งประสิทธิพร ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ My Cloud Fulfillment ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ จัดการนับสต๊อกและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก