พม. เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ปี 2562 พร้อมชูแนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


วันนี้ (4 มี.ค. 62) เวลา 11.00 น. บริเวณโถง ชั้น 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ของสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน
นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อการได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และสันติภาพ รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน  สิทธิมนุษยชนของสตรีและประชาชนทุกคน
ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม
พันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานภาพสตรี และการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยมีการจัดกิจกรรม  วันสตรีสากลไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสตรีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม
จึงได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด (Theme) “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ 63 และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เป้าหมายที่ 5 เพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ

1) พิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 15 สาขา รวม 45 รางวัล อาทิ นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด นางกานต์มณี ปะนัดตา พนักงานเก็บค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 เป็นต้น พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
2) การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถานภาพสตรี ใน 3 หัวข้อ ได้แก่
2.1) “สตรีไทยในสังคมยุคใหม่: ความท้าทาย”
2.2) “สังคมไทยไร้ความรุนแรงได้จริงหรือ” และ
2.3)  “ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

และ 3) การนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “เสริมสตรีก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสตรีสากล ผลงานของสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นต้น  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก