Proud to be NIDA นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ 

“นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
โดยมี ชวน หลีกภัย , สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ , 
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ , อนุพงษ์ เผ่าจินดา ,
อุตตม สาวนายน และ สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
ร่วมวงปาฐกถา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน “Proud to be NIDA” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ดร. สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2509 และจะมีอายุครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศมากกว่า 80,000 คน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการ วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
สถาบันได้ผลิตผลงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษาในทุกศาสตร์ที่ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เพื่อให้สมดั่งพระราชประสงค์ของ องค์ผู้ก่อตั้ง และทำให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดังวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ การเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 
ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ จึงได้จัดงาน “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ประจำสถาบันให้แก่รัฐบาล รวมถึงการเชิญนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมาร่วมปาฐกถาพิเศษให้ความรู้ 
พร้อมกับจัดแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ของสถาบัน โดยงานจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30-22.30 น. ณ ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก