พส.ชูนิทรรศการแสดงผลงาน “หนึ่งเพียงหลวง หนึ่งผลิตภัณฑ์”

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 12.45 น. ณ เวสต์เกตฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปี 2562
นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนในถิ่นทุรกันดาร มาสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 18 จังหวัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้เด็กและครอบครัว เข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อสร้างพลังแห่งการให้และแบ่งปัน ความยั่งยืนของชุมชนโรงเรียนเพียงหลวง จะเกิดขึ้นได้เมื่อบ้าน โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและทำกิจกรรมร่วมกัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ จึงได้วางแนวทางให้ครอบครัวและชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้ริเริ่มดำเนิน “โครงการหนึ่งเพียงหลวงหนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการมีอาชีพ การสร้างรายได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนำปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเพียงหลวงเข้ามาถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้กับเด็กนักเรียนและคนในชุมชนได้สืบทอด ต่อยอด รักษา และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย
นางนภา กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการริเริ่มเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนเพียงหลวง ได้นำนวัตกรรมตามโครงการ “หนึ่งเพียงหลวง หนึ่งผลิตภัณฑ์” มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้เด็กนักเรียนและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ในการคิด ผลิต และแสดงผลงาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรงเรียนเพียงหลวง และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงหลวง สร้างรายได้ให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนเพียงหลวง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนเพียงหลวง 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ จังหวัดสตูล โรงเรียนเพียงหลวง 8 ฯ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนเพียงหลวง 9 ฯ จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเพียงหลวง 10 ฯ จังหวัดนครพนม โรงเรียนเพียงหลวง 16ฯ จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) ฯ จังหวัดสะแก้ว รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 18 จังหวัด กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนเพียงหลวง ๔ ภาค กิจกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ (Craft Workshop) ได้แก่ ดอกกล้วยไม้จากเส้นพลาสติก พวงมาลัยผ้าขาวม้า และพวงกุญแจรูปหมวกจากผ้าใยกัญชง การแสดงพื้นบ้านเพียงหลวง 4 ภาค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงหลวงที่หลากหลาย เป็นงานทำมือที่ทรงคุณค่า ชิ้นเดียวในโลก ราคาย่อมเยา
 “แม้โรงเรียนเพียงหลวงจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญจากในเมือง แต่เด็ก ๆ มีความสุขกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น และมีภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ควรแก่การอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหาย “ผลิตภัณฑ์เพียงหลวง” จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเด็กจากสิ่งที่เด็กมีและเป็นอยู่ ทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าชุมชน สังคม และองค์กรทุกภาคส่วน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เป็นพลังผลักดันให้เด็กในถิ่นทุรกันดารพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป” นางนภาฯ กล่าวในตอนท้าย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก