การประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4การประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2564


กระทรวงสาธารณสุข
จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัล ปี 2562 และ 2563 เน้นพัฒนางานพยาบาลพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” ณ ห้องประชุมโรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในโรงพยาบาล/สถาบัน และชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 400 คน

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ทั้งนำเสนอด้วยวาจา ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation) พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” บุคคลต้นแบบสำหรับพยาบาลที่จะยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงามในการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และดำเนินการต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งรางวัลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้นำการพยาบาลในระดับนโยบาย 2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และ 3. สาขาการพยาบาลในชุมชน 

ในปีพุทธศักราช 2562 ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

1. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วิภาดา คุณาวิกติกุล

2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ นางสาวจงกลณี จันทรศิริ

3. สาขาการพยาบาลในชุมชน นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร


ในปีพุทธศักราช 2563 ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

1. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย นางกฤษดา แสวงดี

2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย

3. สาขาการพยาบาลในชุมชน ไม่มีผู้ได้รับรางวัลในสาขานี้

และ เมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ได้รับพระกรุณาให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ อันเป็นสิริมงคลและยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอย่างยิ่ง

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก