คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 5 ภาคใต้

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ซึ่งจัดโดย        กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน 

และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ดร.ผ่องศรี เวสารัช และ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาจนฤกษ์ เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 155 คน เข้าร่วม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้  สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563
  กรมฯ ได้ร่วมกับ คณะที่ปรึกษา              โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ  และคณะ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ 

กรมจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 5  เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนองค์กรอิสระ NGO ฯลฯ นอกจากนี้ หากท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th คลิก banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง 17 สิงหาคม 2564 นี้
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

STATISTICS ::

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 : คุณเอ๋​ (+66) 063 424 8665
✉️ 📝Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

น้องแพท พร้อมมีลูกปีนี้เลย‼️

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก