10 ปี มูลนิธิเทิดทูนธงไทย สานต่อ ปลูกต้นกล้าความดี ตามวิถีผู้ให้

มีคนไทยมากมายที่ยังไม่เคยรู้จักมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ซึ่งเราอยากนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นจุดเริ่มเล็กๆที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของมูลนิธิฯ นี้ ซึ่งเป็นเพียงบ้านเล็กๆ ที่ก่อกำเนิดขึ้นจากความหวัง ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยกำแพงแห่งความรู้สึกกันดารความรักสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันของคนในชาติ โดยพยายามทำให้ทุกคนในบ้านหลังนี้ช่วยกันปลูกต้นกล้าแห่งความดีตามวิถีของผู้ให้ด้วยการยึดแนวทาง “กตัญญู เสียสละ และแบ่งปัน”  เพื่อหวังให้ทุกคนตื่นรู้ถึงความหมายและตระหนักถึงคุณค่าแห่งสัญลักษณ์บนพื้นธงไตรรงค์ ผ่านกิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนความเป็นไทย ให้กับลูกหลานซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดิน” ภายใต้การนำของ นายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย 
โดยมี นายปรมินทร์ รังษีธรรม (คุณหลง ลงลาย) ร่วมจุดประกายความคิดด้วยการร้องเพลงประสานเสียงที่มีเนื้อหาในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ พร้อมกับการสร้างต้นกล้าแห่งความดีให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นายธนเดช ศรีณรงค์ กล่าวว่า เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวงสนทนาประสาพี่น้องที่ประกอบด้วย ผมและคุณหลง ลงลาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเป็นไปในบ้านเมืองและวิถีทางออกจากความขัดแย้งในฐานะคนไทยเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการปลูกฝังเด็กไทยให้มีหัวใจของการรักชาติ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม มุ่งไปทางที่ถูกที่ควร และเป็นการสกัดกั้นความรุนแรง และการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว จึงตกผลึกตรงที่ใช้บทเพลงเป็นอาวุธในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกลายมาเป็นกิจกรรมต้นแบบภายใต้ชื่อ “มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดกำแพงใจ” ณ ตำบลสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เมื่อราว พ.ศ.2554 โดยใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการทำกิจกรรม ภายหลังการจัดงานในวันนั้น คุณหลง ลงลาย ก็ได้ประพันธ์เพลงธงชาติขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่ว่านี่อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้ผสานเข้าด้วยกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทยด้วยการร้องเพลงประสานเสียงที่มีเนื้อหาในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ อาทิเช่น เพื่อนพึ่งพา เพลงธงชาติ เพลงเทิดทูนธงไทย เพลงคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน เพลงความหวัง เพลงสัญญา เป็นต้น พร้อมกับการสร้างต้นกล้าแห่งความดีให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งทั้งบทเพลงและกิจกรรมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อมีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงความงดงามและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อแผ่นดินโดยแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากจุดเริ่มต้นคิด แล้วลงมือทำโดยการจัดตั้งมูลนิธิเทิดทูนธงไทยขึ้นมาจนถึงวันนี้ รวมเวลาครบ 10 ปีเต็ม
นายธนเดช ศรีณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ดำเนินการตามความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี เช่น กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนกิจกรรมร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นต้น ภายใต้งบประมาณส่วนตัวจากธุรกิจของครอบครัวโดยหวังเพียงความสุข ภายใต้ความคิดที่ว่า การทำความดี “แม้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่ง มุมหนึ่งในประเทศไทย ก็ดีใจที่ได้ทำ” เพราะเราตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอาคารเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานของข้าราชการตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ และเพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ โดยมีจุดยืนที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
นอกจากนี้ นายธนเดช ศรีณรงค์ ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการในปี 2562 ว่าได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10 เชื่อมั่นและศรัทธา ด้วยคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน จำนวน 3 ครั้ง ณ โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน และที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ ยังมีที่โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรม
 
 “กิจกรรมดีๆ มีความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผมเหล่านี้จะไม่สามารถสำเร็จขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ผมได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมให้ ผมได้เห็นถึงท่าทีของเด็ก ๆ ที่สื่อได้ว่า เด็กๆ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง ผมรู้สึกภาคภูมิใจ และตื้นตันใจที่ได้เห็นเด็กๆ ร้องเพลงที่ถ่ายทอดให้ได้ทุกเพลง ร้องเพลงเสียงดัง ฉะฉาน ชัดเจน มีใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส พร้อมสายตาที่มุ่งมั่น และทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยความอย่างเต็มใจ และผมขอฝากถึงเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราทำอยู่ คือ รู้คุณของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กคือผ้าขาวที่เราจะเติมสิ่งดี ๆ และเป็นประโยชนให้กับเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ทางเว็บไซต์ https://www.tttf.or.th/ หรือโทร 09 0282 4654 ” 
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก