อ.ส.ค. เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมนมไทย

อ.ส.ค.เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมนมไทย  จัดตั้งหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคกลาง  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และตอบโจทย์การแก้ปัญหา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบจัดการโคนมอย่างครบวงจร

นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  อ.ส.ค.ได้มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคกลาง (DPO HERD HEALTH  UNIT) ขึ้น  เพื่อเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างครบวงจรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม   ทั้งนี้หน่วยดังกล่าวถือเป็นหน่วยบริการที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมโคนมที่ช่วยตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการโคนม   

โดยแผนการดำเนินงานภายหลังจากมีการก่อตั้งอ.ส.ค.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและสหกรณ์โคนมในเครือข่าย  รวมทั้งได้วางแผนหารือกับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มของสมาชิก  อาทิ  ข้อมูลทั่วไปของฟาร์ม  ข้อมูลด้านระบบสืบพันธุ์ และข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ สำหรับเป้าหมายและพื้นที่ในการดำเนินการ  ได้แก่  ฟาร์มโคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ในเขตส่งเสริมภาพกลาง และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค  พระพุทธบาท จำกัด จำนวน 10 ฟาร์ม   

สำหรับผลดำเนินที่ผ่านมา  อ.ส.ค.ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงโคนมด้านต่างๆมีการตรวจโรคประจำปี  ตรวจมาตรฐานฟาร์ม แก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบ  แก้ไขปัญหาเซลล์โซมาติกในน้ำนมสูง   คำนวณต้นทุนการผลิต  เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อแนะนำการจัดการฟาร์ม  การคัดเลือกสายพันธุ์  การจัดการอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพโคและผลผลิต   การมอบวัคซีนป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย  และโรคลัมปี-สกิน  แก่สหกรณ์โคนมของสหกรณ์เขตภาคกลางจำนวน 14 สหกรณ์   รวมทั้งมีการหารือกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดในการร่วมกันการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปี-สกินให้ครอบคลุมและทั่วถึงในโคนม  รวมทั้งร่วมกันวางแผนมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พระพุทธบาท จำกัด จำนวน 42 ฟาร์ม   เป็นต้น


“เพื่อให้บริการเกษตรกรโคนมแบบครบวงจร อ.ส.ค. จะเร่งดำเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลในฟาร์มเครือข่ายเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคกลางทั้งหมด โดยมีเป้าหมายดำเนินการใน 4 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านลดต้นทุนการผลิต จะต้องมีการจัดการอาหารที่ถูกต้อง   คัดทิ้งแม่โคที่มีปัญหาผลผลิตต่ำ   ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบ สืบพันธุ์และสุขภาพ  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำนม อาทิ  มีการจัดการฟาร์มที่ดี  มีการสร้างเครือข่ายในสหกรณ์โคนมและศูนย์รับนมและเกษตรกรและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ  โดยจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคให้มากที่สุด“ นายสมพร กล่าวShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก