สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” 

นายอนุกูล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย ๔ ประการ ได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็ได้ร่วมมือกันจัดงานวันสตรีไทยร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปีนี้ พ.ศ.๒๕๖๖ ก็นับเป็นเวลา ๑๖ ปี


ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีท่านสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทย ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมต่อไป 

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดเผยว่า การจัดงานปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พระองค์ท่านพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ผู้มีอุปการคุณ จำนวน ๑๐๐ ราย และพระราชทานเกรียติบัตรให้กับสตรีไทยดีเด่น จำนวน ๑๕๐ ราย และท่านจะทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทย รวมถึงพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นางสาวสุกัญญา กล่าวต่อว่าสตรีไทยดีเด่น ในปี ๒๕๖๖  ทั้งหมด ๑๕๐ ท่าน แบ่งเป็นประเภทสรรหา ๑๐ ท่าน ประเภทองค์กร ๘๒ ท่าน และประเภทจังหวัด ๕๘ ท่าน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมภาคเช้า ได้แก่ พิธีแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖  ๒) กิจกรรมภาคบ่าย ได้แก่ การรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชมประกอบไปด้วย ๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๒) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓) นิทรรศการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ๔) นิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์กิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ๑) ผลิตภัณฑ์จากร้านโกลเด้น เพลซ  ๒) มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ๔.) การแสดงสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายสตรี       

นายอนุกูล  กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการธํารงรักษาความมั่นคงของครอบครัว ดังนั้น เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  จึงได้ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง กําหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจําปี ๒๕๖๖ ขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อรวมพลังองค์กร เครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด “วันสตรีไทย” ซึ่งช่วงพิธีเปิดงานจะมีขบวนอัญเชิญเทียน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT)  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก