วธ. ประกาศคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลคุณธรรม สร้างแบบอย่างการทำความดี มุ่งเป้าสู่สังคมคุณธรรม หล่อหลอมคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ดำเนินงานโครงการ “คนดีศรีจังหวัด” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคม ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ให้ก้าวไปสู่ระดับคุณธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “คนดีศรีจังหวัด” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการดังกล่าว ตลอดจนกระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยรางวัลคนดีศรีจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเด็กและเยาวชน อายุ 13 - 25 ปี จังหวัดละ 1 รางวัล และประเภทประชาชน จังหวัดละ 1 รางวัล โดยกรมการศาสนา ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายในจังหวัด ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมหรือมูลนิธิ ศาสนสถาน และชุมชน เข้าร่วมเสนอชื่อเด็กและเยาวชนและบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” จะได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

STATISTICS ::

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 : คุณเอ๋​ (+66) 063 424 8665
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก