​องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลสถานประกอบการด้านยา ประเภท Best of the Best จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
 เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2565 ประเภทสถานประกอบการด้านยา ประเภท Best of the Best จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย. ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย สถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดี มาโดยตลอด รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
 กล่าวต่อไปว่า จากการได้รับรางวัลดังกล่าวองค์การฯ ได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลตหรือ GMP PIC/S พร้อมมุ่งมั่นยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
อีกทั้งยังมีการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
​“องค์การฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยพนักงานองค์การฯ ทุกคนตระหนัก และทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ” ผู้อำนวยการฯ กล่าว
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก