สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ สู่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565  พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล ประธานดำเนินการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.วารี พลไพศาล ประธานกรรมการ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ประธานฝ่ายฆราวาส  

ในพิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ สู่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีการสาธยายพระไตรปิฎก ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2565

พระไตรปิฎก 

เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นองค์แทนคือคำสั่งสอนทุกส่วน ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิ่งนี้

จะมีตั้งอยู่ และเจริญรุ่งเรืองได้คู่พระศาสนานั้น จะต้องมีการศึกษาเผยแผ่ สืบทอดด้วยการปฏิบัติอบรม และนำสู่การสาธยาย ทบทวน อยู่เป็นประจำเนืองๆ 

“อานนท์! ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา​”

  • มหา. ที.๑๐/๑๗๘/๑๔๑. 
  • มหาวาร.สํ.๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

งานสาธยายพระไตรปิฎก

นับว่ามีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว ด้วยสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะสูงสุด บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นต้น

ปิดประตูอบายภูมิ ๔ และสามารถทำให้บรรลุ ความเป็นอริยบุคคลขั้นสูงได้เป็นลำดับ ดังนี้ แล

ซึ่งในการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งนี้  คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ๑๒๐ รูป ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ทุกวันก่อนจะเดินทางไปยังแดนพุทธภูมิ ฯ

ขออนุโมทนา

ประมวลภาพ ขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก 
นานาชาติ 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ สู่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก