อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขมอบรางวัล Thailand Wellness CNB Award ให้องค์กรต้นแบบดีเด่นที่ดูแลสุขภาพบุคลากรเป็นระบบ ยกระดับสุขภาพที่ดีแก่พนักงานครบทุกมิติ

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) รุ่นที่ 2 สถาบันการสร้างชาติ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบด้านสุขสภาพ (Wellness) หรือ Wellness CNB ที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ส่งเสริมการสร้างสุขสภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคลากรอย่างครบมิติ 

พร้อมสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขสภาพของบุคลากรในองค์กรมากขึ้นอย่างชัดเจนตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อบุคลากรในองค์กรมีสุขสภาพดี ย่อมช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการลาออก เพิ่มขวัญกำลังใจ เกิดความคิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ ทั้งต่อองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศต่อไป

พิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ฯพณฯ อำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ  อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา คุณแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง  คุณใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นพ.กุลธนิต วนรัตน์  ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  คุณบุษยา ใจสว่าง ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  คุณชลธิชา เดชะชาติ บริษัท ซีพีแรม จำกัด  คุณณัฏฐวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTT Tank Terminal จำกัด (เครือ ปตท.) เป็นต้น 

โครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 2 มีองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เข้าร่วมกว่า 80 องค์กร โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบในด้านต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท PTT Tank Terminal จำกัด  บริษัท PYXISEVOLUTION จำกัด  บริษัท Reviva Cell (Thailand) จำกัด  บริษัท Somerville-Siam จำกัด  บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด  บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  โรงเรียนแพรกษาวิทยา โรงเรียนทับทอง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Wellness Corporate Nation-Building Award ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของโครงการ “การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” หรือ Wellness CNB เราได้รับผลตอบรับที่ดีมาก องค์กรได้ประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีแนวทางการปรับปรุงการดูแลบุคลากรที่นำไปปฏิบัติได้จริง ได้รับคำปรึกษาแนะนำแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านสุขสภาพบุคลากรที่ดีจากนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาอาสา (วปษ.) ที่สละเวลาให้การดูแลองค์กรอย่างดี ได้ฝึกใช้เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมสุขสภาพบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งการประเมินศักยภาพองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้แก่บุคลากร ตลอดจนได้เครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ช่วยขยายมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารคน ส่งผลให้หลายองค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงทางบวก มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดีขึ้น และที่สำคัญ คือ ได้การรับรองมาตรฐานเป็นองค์กร Wellness CNB ได้รับตราสัญลักษณ์อันทรงเกียรติแสดงถึงความมุ่งมั่นสร้างสุขสภาพของบุคลากร”

หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ wellness.cnb@gmail.com หรือหมายเลขติดต่อ 090-8931019 

เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยการสร้างสุขสภาพที่ดีให้แก่บุคลากร และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลกร่วมกัน” 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก