ศน. เสริมความแข้มแข็งทางจิตใจ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม นำวิปัสสนา สร้างสติ เสริมสมาธิ นำสู่ความสงบสุข ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

วันที่ 16 กันยายน 2566 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 - 19 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาจัดกิจกรรม 4 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังบรรยายธรรมะ การทำวัตรเช้า-เย็น และการทำบุญตักบาตร ในระหว่างพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเล และดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย รวมทั้งบุคลากรกรมการศาสนาและหน่วยงานในจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 100 คน

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้นโยบาย 9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนหลักการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับช่วยพัฒนาสมรรถนะของจิต ให้จิตเกิดความสงบ มั่นคง เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานต่อสภาวการณ์ต่างๆ บุคคลที่สามารถสร้างสมาธิให้มีขึ้นในตนได้จะทำให้ทุกชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขร่มเย็น ภายหลังจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวสู่สาธารณะแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน (รับจำนวนจำกัด 100 คน) โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างวัด สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย/นครพนม สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย เป็นต้น

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์รูปสำคัญ ได้แก่ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) และพระครูสิริรัตนเมธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ร่วมเป็นพระผู้สอน บรรยายธรรม ให้ความรู้ และนำปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 24 ศูนย์ปฏิบัติธรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ ตามแนวทางของพระพุทธองค์ เน้นศีล สมาธิ ปัญญา โดยการฝึกสติและสมาธิอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการพัฒนาตนด้วยตนเองอธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการฯ ดังกล่าว ผลที่คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ นี้ จะได้รับคือ เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง วิธีการสร้างสติ สมาธิ สามารถนำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิต และแก้ไขปัญหาอุปสรรค สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสุข ก้าวทันกับกระแสของโลกที่มีความรวดเร็วด้วยข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องมีสติในการรับรู้เพื่อความเท่าทันของกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นการปฏิบัติวิปัสสนา หากนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทำให้จิตใจมีสติ สมาธิ และสงบสุข ก่อภูมิคุ้มกันต่อภยันตรายด้านจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยของสังคม

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก