จังหวัดสิงห์บุรี ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

 

จังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตั้งเป้า 10,000 ครัวเรือน นำร่องผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. อพม. บูรณาการร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นบ้านที่น่านอน เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

นายชำนาญวิทย์ กล่าวว่า โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการที่หัวหน้าครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องทำงานหาเงิน ทำงานแข่งขันกับเวลา ทำให้ไม่มีเวลาให้กับ     บุตรหลาน หรือสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งไม่มีเวลาในการดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน  โดยการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลให้ขาดรายได้ และเกิดการเสียเวลาพักรักษาตัว 

นายชำนาญวิทย์ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญ ในการจัดที่พักอาศัย ให้สะอาด ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกลุ่มเป้าหมายนำร่อง เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนประกอบด้วย พนักงานโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โรงงาน C.A.S Paper Mill (โรงงานกระดาษ) และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานฯ รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมกว่า 10,000 ครัวเรือน   และขยายกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 70,000 กว่าครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี  

ในการดำเนินโครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย        

(1) การแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามโครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการให้เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ 

(2) ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน        น่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมโครงการฯ 

(3) การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ  “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”        ในวันนี้(วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563)  

(4) การให้บริการเตรียมความพร้อม โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้            

(5) จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยจะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรให้กับบ้านที่ได้รับการคัดเลือก และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบการรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล        

 โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นโครงการที่มุ่งหวังความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว โดยอาศัย “บ้าน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัว และเป็นหน่วยระดับ      ปฐมภูมิทางสังคม เพื่อให้เกิดเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัย อบอุ่น น่าพักพิง เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก