กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับพระราชทานรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 


1.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

2.กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

3.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 


4.องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
โดยจำแนกออกเป็น 11 สาขา ประกอบด้วย 

1.สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

2.สาขาการศึกษาและวิชาการ 

3.สาขากีฬาและนันทนาการ 

4.สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

5.สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

7.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

8.สาขาศิลปวัฒนธรรม 

9.สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 

10.สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และ 

11.สาขาอาชีพ

สำหรับขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด สื่อมวลชน ฯลฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และขอให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้รับรอง ส่งเอกสารผลงานฯ ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทางไปรษณีย์ ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบการเสนอและการรับรองผลงานในแบบเสนอประวัติและผลงาน

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน แต่ละสาขา ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกผลงาน และสามารถนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนพิจารณาผลงาน และตัดสินถือเป็นเด็ดขาด ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำผลงานที่ผ่านการตัดสินประกาศเผยแพร่ยกย่อง พร้อมจัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล โดยในกรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสาร คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดำเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร) ในวันเยาวชนแห่งชาติ ก่อนนำประวัติผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติต่อไปShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก