ผนึกกำลังจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 จาก 3 หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

3 หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” (เซฟตี้ ไทยแลนด์ รัน 2020) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณะประโยชน์ คาดมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3,000 คน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในงานแถลงข่าว “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 (เซฟตี้ ไทยแลนด์ รัน 2020) ว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงาน และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะทางคือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภททั่วไปในระยะทางมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม ผู้จัดงานจะได้นำเสนอรายละเอียดให้ทราบต่อไป
รศ. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ว่า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกรมแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2530 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่และในชีวิตประจำวัน และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาคมฯ จึงได้รับให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ในการนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ทั้งยังนำโครงการยุทธศาสตร์ Vision Zero และ 7 Golden Rules จาก International Social Security Association (ISSA) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Safety Thailand จึงได้ตั้งชื่อโครงการเดิน – วิ่งการกุศลนี้ว่า “Safety Thailand Run 2020”
ด้าน ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย       (อีคอนไทย) กล่าวว่า อีคอนไทย ในฐานะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ภาคเอกชน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทยของลูกจ้างทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของนายจ้างและผู้ประกอบกิจการในการรับผิดชอบต่อลูกจ้างและสังคมโดยรวม
ขณะเดียวกัน นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฯ มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและนอกงาน ในรูปแบบขององค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานทั้งในงานและนอกงานต่อไป
โครงการเดิน-วิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020 ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30-09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คาดว่าจะมีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน โดยผู้ชนะเลิศประเภททั่วไป (Overall) ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท  ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท และประเภท VIP  ค่าสมัคร 1,200 บาท  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://str.regist.co/register

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก