ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

เตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประเดิมจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้าน การสื่อสารและการเสพข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน หากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาจเกิดภัยอันตรายที่บ่อนทำลายคุณภาพชีวิต และคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม


โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ จริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking)  การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์  พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ และเหล่าดารานักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี) ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561 และที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561
  


ซึ่งในงานเปิดโครงการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้รับเกียรติจาก รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตกรรมการ กสทช. และคุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด!!” จาก คุณไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี  คุณพีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ และคุณสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดังเจ้าของฉายา เปาบุ้นจิ้น เมืองไทย ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ โดยขาดการไตร่ตรอง


กิจกรรมต่อไปในโครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และการเผยแพร่รายการสาระความรู้เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป


ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้ทางเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th
______________________________________________________

โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” จัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ  กิจกรรม Roadshow เดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลผ่านนิทรรศการ และงานเสวนา โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 ได้แก่  วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี)
วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL  

ภายในงานโรดโชว์ ประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล และงานเสวนาจากวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ และเหล่าดารานักแสดง ที่จะมาร่วมพูดคุยภายใต้ 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

1.ความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์
: Chat อย่างไรให้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
: ข้อควรระวัง! การใช้ Internet banking ให้ปลอดภัย  รู้ไว้ ให้เท่าทัน
: พ่อ-แม่ ควรเลี้ยงลูกอย่างไรในยุคดิจิทัล
: เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ ตามความฝันด้วยความสุข
: ทำธุรกิจบนสื่อดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม ภัยร้าย 4.0
: จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด!!  ใช้โซเชียลอย่างไร ให้ไม่มีดราม่า
: เรียนรู้จริยธรรม มารยาทในการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค10 พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฏหมาย พรบ.
: รู้เท่าทัน การพนันออนไลน์  การรักษาความเป็นส่วนตัว
: ปกป้อง “ความเป็นส่วนตัว” ทำอย่างไรไม่ให้ถูกแฮก!!

การประกวดสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ชิงถ้วยพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องสื่อดิจิทัล


หัวข้อการประกวด

“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(หรือเทียบเท่า), นักศึกษาระดับปริญญาตรี(หรือเทียบเท่า) และประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม (ไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

ประเภทการประกวด
ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ
รุ่นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
รุ่นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
รุ่นประชาชนทั่วไป
ประกวดผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
รุ่นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
รุ่นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
รุ่นประชาชนทั่วไป

สมัครร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: digifamawards และส่งผลงานทาง email: digifamawards@gmail.com

รางวัลการประกวด
ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ
รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประกวดผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม: Facebook: http://www.facebook.com/digifamawards
รายการสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล จำนวน 10 ตอน ซึ่งเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์

ตารางงานนิทรรศการและหัวข้อเสวนา

วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี)

หัวข้อเสวนา แขกรับเชิญ
วัน  20  สิงหาคม 2561 

เวลา  15.00-16.00
ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด
ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี
พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ

วัน  21  สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
รู้เท่าทันการพนันออนไลน์
แจ็คกี้ อดิสรณ์ พึ่งยา
อาร์ท พศุตม์ บานแย้ม

เวลา  17.00-18.00
จริยธรรม มารยาทในโซเชียล
ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด

วัน  22 สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
ทำอย่างไร ไม่ให้ถูกแฮก
หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

เวลา  17.00-18.00
ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด
วันเสาร์ แสงมณี
อ้วน รังสิต ศิรนานนท์

วัน 23 สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
Chat ปลอดภัยและสร้างสรรค์
เฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง

เวลา  17.00-18.00
รู้เท่าทันการพนันออนไลน์
แจ็คกี้ อดิสรณ์ พึ่งยา
โหน ธนากร ศรีบรรจง

วัน 24 สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
จริยธรรม มารยาทในโซเชียล
ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด
แอม พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์

เวลา  17.00-18.00
ทำอย่างไร ไม่ให้ถูกแฮ็ก หรือ ก่อนแชร์ต้องคิด
นาว ทิสานาฎ ศรศึก

วัน  25 สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
เลี้ยงลูกอย่างไรในยุคดิจิทัล
หมอแอร์ พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
เจ จินตัย อันติมานนท์

เวลา  17.00-18.00
ข้อควรระวัง Internet Banking
นฤดม รุ่งศิริวงศ์
ยุ้ย จีรนันท์ มโนแจ่ม

วัน  26 สิงหาคม 2561

เวลา  13.30-14.30
เลี้ยงลูกอย่าง สร้างสรรค์ 
ตามความฝันด้วย ความสุข
หมอแอร์ พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

เวลา  17.00-18.00
ทำธุรกิจบนสื่อดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม
เชน ธนา ลิมปยารยะ
เดียร์ ปริษา ทนาวิวัฒน์
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก