สวพส. เปิดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 11-12 สิงหาคม 2565

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือสวพส. จัดกิจกรรม “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ขึ้นกล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน (วันที่ 11-12 สิงหาคมม 2565) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

11 สิงหาคม 2565 - นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  กล่าวว่า การจัดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากงานวิจัย และองค์ความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ สวพส.ให้พัฒนาสู่การเป็งองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สวพส.เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นในรูปแบบการบรรยาย ที่น่าสนใจ เช่น ผลงานจากโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เรื่อง “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ผลงานเด่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ เรื่อง “หยุดฝิ่น แก้จน คนถิ่นฝิ่น” นอกจากนี้ มีการนำเสนอ Best practices เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวพส. โดยเน้นผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่โดดเด่นและได้รับรางวัลต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานเพื่อแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) การบริหารจัดการทรัพยากรแผนผังพัฒนาชุมชน สร้างสิทธิการใช้ที่ดิน พัฒนาน้ำ ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมรักษาทรัพยากร และการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยผู้นำและสถาบันเกษตรกร 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการพร้อมการนำเสนอโดยผู้แทนชุมชน - หน่วยงาน ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่

โซน 1 นิทรรศการกลาง สวพส. ร่วมกับหน่วยงาน

โซน 2  มิติเศรษฐกิจ : แก้ไขความจนแบบพุ่งเป้า เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โซน 3 มิติสังคม : พัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง

โซน 4 มิติสิ่งแวดล้อม : คนอยู่ร่วมกับป่า พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้ง

โซน 5 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (HRDI GIS Portal)

โซน 6 องค์ความรู้ใหม่ จากงานวิจัยสู่การพัฒนา

โซน 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยผู้นำและสถาบันเกษตรกร

โซน 8 การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (HRDI  GIS Portal)

โซน 9 องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยสู่การพัฒนา 

นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกเหนือจากการจัดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกร สวพส. การร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ การปลูกข้าววันแม่ การตัดแต่งกิ่งไม้ผล ไม้ยืนต้น และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาในบริเวณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก