พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ “ผู้ริเริ่มการเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อองค์การยูเนสโก” รับประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” แก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 67 ราย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีพระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เป็นหนึ่งในประเภทบุคคลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม รับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน จากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้เป็นประธานในพิธีฯ โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ในการเสนอ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ประเภทบุคคล ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้ริเริ่มเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และได้เสนอแนวความคิดของงานทั้งหมด ซึ่งรวมตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอแก่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในการยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก 

และจากการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงคุณงามความดี ข้อวัตรปฏิบัติและจริยวัตรอันงดงามขององค์ท่าน ได้สร้างการรับรู้ ความยินดี และก่อให้เกิดความตื่นตัวของพุทธศาสนิกชนทั่วไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องสมาธิและสันติภาพอย่างยั่งยืน (Meditation and Peace with Sustainability) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมไทยและสังคมโลก โดยการนำแนวทางคำสอน คำเทศนา และข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกมาเผยแผ่และน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของทุก ๆ ท่าน 

นอกจากนี้ พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เป็นผู้กำหนดเนื้อหาของการจัดกิจกรรมทั้งหมดเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ทั่วประเทศ     

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ได้เสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยได้เสนอการจัดเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับนานาชาติ เรื่อง New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development” (ฐานวิถีชีวิตใหม่กับสันติภาพ : สมาธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ทั้งมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบรรยายทางธรรมะ ด้วยการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ และเป็นการบรรยายระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของพระสงฆ์ไทย ได้เป็นผู้ดำเนินรายการ เนื้อหาของการบรรยายทั้งหมด เป็นแบบนานาชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการบรรยาย    

 ความสำคัญของรางวัลค่าของแผ่นดินถือเป็นสิ่งสะท้อน ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความดีของพระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ที่ได้เป็นผู้ริเริ่มการเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อองค์การยูเนสโก” ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และบุคคลต้นแบบ (Role model) ที่ดีทั้งในด้านบรรพชิต โดยการนำประวัติ ข้อวัตร ปฏิปทา คำสอนทั้งด้านการปฏิบัติตนทั่วไปและการภาวนาจนสิ้นกิเลสให้กับพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการเผยแผ่แบบอย่างของพระสุปฏิปันโนให้กับคนทั่วประเทศและทั่วโลกให้รับทราบ ส่วนด้านฆราวาส ก็สามารถนำคำสอนขององค์ท่าน ที่สั่งสอนให้เป็นคนมีศีลธรรม จริยธรรม การเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อันจะส่งผลให้คนไทยและคนทั่วโลกรุ่นหลังได้ดำเนินตามรอยทางแห่งความดีที่องค์ท่านได้สั่งสอนเอาไว้มาปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลกในอนาคตสืบไปอย่างยั่งยืน สืบไป

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก