เที่ยวบ้านฉัน@จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก ในงานแสดงผลงาน "เสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"
จังหวัดจันทบุรี 

ได้จัดงานแสดงผลงาน เสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรีไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น และบริการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 10 อำเภอ 41 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรี โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงาน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน


โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกิดขึ้นจากนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท  เพื่อดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ในแต่ละท้องถิ่น โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,328,118,200 บาท ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวคิดร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย คือ การเกิดชุมชนท่องเที่ยวแบบ แอ่งเล็ก เช็คอิน การสร้างระบบบริหารจัดการและผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว การสร้างรายได้และความสุขภายในชุมชนจากสินค้าและบริการอันมีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้มาเยือน เกิดโอกาสจากการเชื่อมโยงของชุมชน-เมือง-ธุรกิจ-สินค้า/บริการ-ผู้มาเยือน-คนในชุมชนทุกคน -รายได้และความสุขกลับสู่ชุมชน เป็นการดึงคนมาเที่ยวบ้าน โดยการเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี การออกแบบประสบการณ์ให้คนมาเที่ยวประทับใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ 5 เสน่ห์ ได้แก่

๑. Smile คือ เป็นเจ้าบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตั้งแต่พบกันเบื้องแรก และผู้มาเยือน ได้ส่งรอยยิ้มกลับสู่ชุมชน


๒. Story คือ ชุมชนมีเรื่องราว เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ บางส่วนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นสินค้าของที่ระลึก หรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง มีนักเล่าเรื่องของชุมชน


๓. Secret คือ สูตรลับอาหารพื้นถิ่น หรือวิธีการปรุงที่น่าสนใจ อาจรวมถึง ภาชนะที่นำมาใส่ด้วย


๔. Surprise คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และประทับใจ ชุมชนสะอาด มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว


๕. Spirit คือ เจ้าบ้านมีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี


 จังหวัดจันทบุรี… 

จังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๑๐ อำเภอ ๔๑ หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๓๑๐,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยหมู่บ้านละประมาณ ๓ ล้านบาท) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 15 กิจกรรม เริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการ การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

การจัดงานแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในชื่องาน แสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ

และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กิจกรรมภายในงานมีลักษณะ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ประกอบด้วย
1) ชม : วิถีชีวิต เสน่ห์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว โดยจัดนิทรรศการที่มีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว การเล่าเรื่องชุมชน “ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน” ทั้ง ๔๑ หมู่บ้าน
2) ชิม : เมนูอาหารพื้นถิ่น “รสไทยแท้” ของทั้ง ๔๑ หมู่บ้าน
3) ช้อป : ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก
4) แชะ : ภาพสวย ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ของ ๔๑ หมู่บ้าน และ 
5) แชร์ : ภาพกิจกรรมภายในงาน ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย


ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ 41 หมู่บ้าน ให้แก่ประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด ได้ทราบถึงเสน่ห์ของชุมชน เป็นการเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดจันทบุรี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่พร้อม ในการรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้จังหวัดจันทบุรี ได้เชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ธุรกิจนำเที่ยว สื่อมวลชน เจ้าของช่องทางประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 41 หมู่บ้าน โดยหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรี ระหว่างแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และแอ่งใหญ่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการช่วยกันเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ แนะนำชุมชนและกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และเข้าไปเยี่ยมชมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตต่าง ๆ ของชุมชนที่หลากหลาย อันจะนำมาสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป

HIGHLIGHTS 

เยือนชุมชนบางสระเก้า  เรียนรู้การทำประการังเทียม ธนาคารปู วิถีประมงน้ำตื้น ฯลฯ
เยือนชุมชนบางกะจะ ชมสาธิตและร่วมเรียนรู้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้อัญมณีพลอยแหวน (เหมืองลุงสำราญ)


เยือนชุมชนบ้านท่าเรือจ้าง ตำบล จันทนิมิต ร่วมเรียนรู้กิจกรรม    (ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน)   เดินชมชุมชนริมน้ำ และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านค้าในชุมชน    ทดลองทำขนมไข่ เดินชม street art

เยี่ยมชมบ้านราชไมตรี และ ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร   บ้านเลขที่69 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

ตลาดพลอยล่องแม่น้ำยามเย็น
"เสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

Editter :: Insightoutstory.com
ขอบคุณ :: กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทรบุรี


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก