"สัมผัสทุกวิถี ที่คุณจะรัก...ไม่รู้ลืม" โดย พช.นำสื่อเยือน จ.ตาก


ภาคต่อ การเยี่ยมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่นำสื่อเยี่ยมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP  Village) เพื่อประชาสัมพันธ์  เส้นทางที่ 8 : มรดกโลกด้านวัฒนธรรม กำแพงเพชร - ตาก นั้น   วันนี้ InsightoutStory  ได้ไปเยือน จังหวัดตากกัน ตามกันมาเลยค่ะ

ตาก

เดินทางไปยัง หมู่บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด  และเข้าหมู่บ้านด้วยรถระกระบะของชุมชน ทำกิจกรรม ที่หมู่บ้านห้วยปลาหลด ,ชมต้นสนสองใบ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรง ปลูก ณ เขตอุทยานตากสินมหาราช ,สักการะวัดถ้ำจุนโท พร้อมฟังธรรมเทศนา,ชมไร่กาแฟและการสาธิตการทำ กาแฟ ,ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับพร้อมชมการแสดงชุด จะคึ  ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ล้อ ฆ้อ คอ ชมต้นน้ำและการ จัดการหมู่บ้าน ,ชมสินค้า OTOP  ,ไปยังหมู่บ้านป่าไร่เหนือ..... จ.ตาก และร่วมทำกิจกรรม มีผู้นำชุมชนกล่าวต้อน รับพร้อมรับชมการแสดงชุดรำดาบกระเหรี่ยง และการละเล่นพื้นเมือง ณ ลานวัฒนธรรม ,ชมสินค้า OTOP ,ชมประวัติศาสตร์ถ้ำซามูไร ,ชมบ้านภูมิปัญญาชาวบ้าน,ชมการสาธิตการทอผ้าหมู่บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวกะเหรี่ยงเคยอาศัยมาก่อน ชาวมูเซอเกือบทั้งหมู่บ้าน ทำมาหากินโดยปลูกและค้าฝิ่น ใช้ที่ดินจนหมดความสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่าไร่เลื่อนลอย ผืนป่ามหาศาลจึงกลาย สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อป่าถูกทำลาย แหล่งน้ำจึงแห้งแล้ง และดินเสื่อมสภาพ เมื่อเดือนมกราคม ปี 2517 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชุมชนบ้านห้วยปลาหลดและทรงมีพระ ราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฝิ่นพร้อมกับตั้งตลาดมูเซอ เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน  เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่า นำไปสู่การดูแลรักษาป่า อีกทั้งยังปลูกผักหลาก หลายชนิด เช่น ฟักแม้ว หรือมะระหวาน ซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี สามารถเก็บขายและเป็นรายได้หลักให้กับชุมชน  ปี 2524 ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดถูกประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ทางอุทยาน ฯ  จึงขอให้ชุมชนคืนพื้นที่เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ แต่สภาพพื้นที่อพยพที่จัดเตรียมไว้ ไม่เหมาะสมกับวิถี ชีวิตของชาวบ้าน ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงหยุดทำไร่เลื่อนลอยและเริ่มหันมาดูแลรักษาป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง การ อยู่ร่วมกับป่าของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด นับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวมูเซอดำ บ้านห้วยปลา หลดกับหน่วยจัดการป่าต้นน้ำดอยมูเซอ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


โฮมสเตย์ ปัจจุบันพืชเศรษฐกิจสำคัญของ ชุมชน ได้แก่ กาแฟอาราบิก้า หน่อไม้ มะขามป้อม และฟักแม้ว(ซาโยเต้) ชาวบ้านจะนำไปขายที่ตลาดมูเซอ ซึ่งเป็น แหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนประมาณ 20,000 - 35,000  บาทต่อเดือน ชุมชนได้พึ่งพิงป่าจากความหลากหลายของพืชและสัตว์ โดยเป็นแหล่งอาหาร และไม้ใช้สอยที่ชาว บ้านได้ใช้ประโยชน์ ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความสมดุลของทรัพยากร ธรรมชาติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ไปยัง บ้านป่าไร่เหนือบ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 

เป็นพื้นที่เป็นราบเชิงเขามีลำน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน   ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์ปากากะญอ  มีวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ มีการจัดทำสื่อเรียนรู้อัต ลักษณ์ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต  การออกแบบปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาอาหารพื้นถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านได้พัฒนาฟื้นฟูอัตลักษณ์ชาติพันธุ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว  เช่น  ลานวัฒนธรรม มีการจัดแสดงวิถีชีวิตปากากะญอ  ต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านภูมิปัญญา  แสดงการแปรรูปการทอผ้า  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP  สินค้าที่ระลึกและบ้านปากากะญอดั้งเดิมมีไว้เป็นที่พักโฮมสเตย์เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว
ถ้ำซามูไร  

เป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จาก การที่หลากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่หลายจุด และในพื้นที่บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด  กลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น นั่นคือเส้นทางเดินทัพของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย  ณ ถ้ำซามูไร(คลังแสง) ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้เดินทางมาตั้งค่ายพักแรมในถ้ำที่บ้านตีนธาตุ และต่อมามีคนพบเครื่องมือ-อุปกรณ์ ของ ข้าวเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นเก็บไว้ในถ้ำ

เส้นทางมรดกโลกด้านวัฒนธรรม กำแพงเพชร - ตาก  

จะทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงชีวิตตลอดจนประวัติศาสาตร์อันยาวนานของชุชนและสถานที่อันน่าสนใจ ที่มีประเพณีดั้งเดิมและการต่อยอดทางด้านภูมิปัญญาในทุกๆด้านที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืม นอกจากไปเชคอิน แชะ ชม ชิม ช้อป แชร์  แล้วยังจะรัก...ในดินแดนแห่งนี้อย่างไม่รู้ลืม....
ย้อนอ่าน การเยี่ยมชมวันแรก จังหวัดกำแพงเพชร   คลิ๊กด้านล่างได้เลยค่ะEditter :: Insightoutstory.com
ขอบคุณ :: กรมการพัฒนาชุมชน


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก