"เพชรบูรณ์" จัดทริปดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก


คำขวัญเพชรบูรณ์ 
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว 
ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ 
นครพ่อขุนผาเมืองวันนี้ Insight out   ได้รับเชิญจากสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Familiarization trip ดึงผู้ประกอบการไทย - ต่างชาติ เปิดประตู้เส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง พร้อมจัดสัมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งจากใน และต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้กอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น


กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพ มุ่งสู่จังหวัดเพชบูรณ์ อำเภอหล่มสัก ที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถมุ่งสู่หลวงพระบาง  ผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระแซ็ง จังหวัดเลย จะเชื่อมต่อไปยังเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แล้วสามารถมุ่งกลับมายังไทย สู่แหล่งท่องท่องเที่ยวมรดกโลก คือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย  อุทธยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดตาก และกลับมายังอยุธยา และกลับมายังกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ เรามาดูภาพเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง กันนะค่ะ
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้กับภาคเหนือ และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสนใจการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน โดยจัดกิจกรรม Familiarization Trip และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้โอกาสด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่จังหวัดตาก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดเลย


วันแรกเดินทางออกจากกรุงเทพ ถึงเพชรบูรณ์ ประมาณเที่ยงวันและแว่ะมาทักทานอาหาร ณ ร้านไก่ย่างตาแป๊ะ 2 เป็นไก่ย่างต้นตำหรับหนังกรอบเนื้อนุ่ม เจ้าแรกในตำนานของอำเภอวิเชียรบุรี 


จากนั้น นำเที่ยวชมอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ดินแดนที่มีอารยธรรม อยู่ใกล้แม่น้ำป่าศักดิ์  
"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน   สิบแห่งของประเทศไทย ปัจจุบันที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  สำหรับชื่อเรียก“ศรีเทพ”    พื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบัน  ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน   ส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณศรีเทพ  ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๒,๘๘๙ ไร่  หรือประมาณ ๔.๗  ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี    ที่ยังคงสามารถรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแห่งหนึ่งของประเทศไทย  แบ่งพื้นที่ภายในเป็นสองเมืองที่นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่พบไม่มากนักในเมืองร่วมสมัยเดียวกันที่พบในปัจจุบัน โดยเมืองในมีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ เป็นเมืองรูปเกือบกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร  มีช่องประตูเมือง  ๖  ช่องทางและมีโบราณสถาน    ซึ่งได้รับการขุดแต่งและบูรณะแล้วทั้งหมดประมาณ  ๔๐  แห่ง  อันมีโบราณสถานเขาคลังใน   ทางทีมงานได้พาเข้าร่วมชม


"อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี" เป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูก ช้าง โดยโครงกระดูกมนุษย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่พบร่วมกันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในเมืองโบราณศรีเทพที่มีมากว่า  ๒,๐๐๐  ปี  ก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นสังคมเมืองโดยการรับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ 
"อาคารวิชาการ  และห้องสมุด"         เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี  รวมทั้งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและห้องสมุด
"ปรางค์สองพี่น้อง"  เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมร  มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐสององค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน  หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  ทั้งสององค์ส่วนยอดพังทลายไปจนหมดสิ้นแล้ว  แต่องค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังศิลาทรายที่มีสภาพสมบูรณ์ประดับอยู่จำหลักเป็นรูปอุมามเหศวร (พระอิศวรอุ้มนาง ปารพตี (อุมา) ประทับนั่งอยู่เหนือโคอศุภราชหรือนนทิ)  จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบทำให้อนุมานได้ว่าปรางค์สองพี่น้องนี้คงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดู(พราหมณ์)ลัทธิไศวนิกายในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๗  แล้วต่อมาจึงได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่  ๗  (พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๐) 
"ปรางค์ศรีเทพ"   เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรมีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางค์สองพี่น้อง  จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบโดย เฉพาะทับหลังทำให้อนุมานได้ว่าคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ต่อมาคงมีการพยายามซ่อมแซมดัดแปลง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  (พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๐)  เช่นเดียวกันกับปรางค์สองพี่น้อง เนื่องจากมีการพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นเพียงโกลนอยู่เป็นจำนวนมาก


"เขาคลังนอก"  เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งอยู่นอกเมือง ไม่สุภาพงออกไปราว ๒ กิโลเมตร  สันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูป มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  ประดับตกแต่งฐานด้วยอาคารจำลองขนาดต่างๆอยู่โดยรอบ  ภายในทึบตัน มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ถือได้ว่าเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันจากนั้นเราได้ขับรถออกไป ชม วัดธรรมยาน เป็นวัดแห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545 จุดประสงค์ของการจัดตั้งวัดคือ ให้เป็นวัดที่ฝึกฝนพระธรรม และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชน จุดเด่นของวัดนี้สำหรับมุมมองของคนเดินทางท่องเที่ยว คือการได้มาไหว้พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อยิ้ม และถ่ายรูปพญานาคที่สง่างาม 1 คู่อยู่ตรงหน้าโบสถ์ 


"พญานาคพ่นน้ำวัดธรรมยาน" พญานาคกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมาช้านานมากแล้ว แต่ในยุคหลังหลังนี้ คนที่นับถือศาสนาพุทธ มักจะชอบวัดที่มีพญานาคสวย มากขึ้นมากขึ้น หลังจากนั้น รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ โรงแรมโฆษิตฮิลล์การเดินทางวันที่สอง เราจะเพชรบูรณ์ – หล่มสัก พาเยี่ยมชม หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่า เมื่อมีการย้ายศาลากลางจังหวัดไปอยู่ศูนย์ราชการ ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงขอใช้สถานที่นี้เพื่อทำเป็นหอโบราณคดีโดยมีดำริมาจากบุคคลที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์   การจัดแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคศรีเทพ และจัดแสดงในช่วงต่อมาคือ สมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงยุคร่วมสมัย  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เป็นแท่งเสาหินทรายสีเทา มีลักษณะปลายป้านโค้งมน  
ปัจจุบันนี้ กรมศิลปากรได้ทำการอ่านและแปลศิลาจารึกเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยสรุปได้ความว่า เป็นการจารึกลงในเสาหินทรายสีเทาใน 2 ยุคด้วยกันคือ ครั้งแรกเป็นการจารึกในด้านที่ 1 เป็นอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต   เป็นข้อความการสรรเสริญพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ ส่วนการจารึกครั้งที่ 2  เป็นอักษรขอม ภาษาไทย บาลีและเขมร เป็นข้อความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีข้อความที่ให้ช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ได้ 5,000 ปี 


นำท่านสักการะ “พระพุทธมหาธรรมราชา”  พระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นองค์ประธาน ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ยอดพระเกตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  จากนั้นพาไปอำเภอหล่มสัก นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์” สถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว เหตุการณ์ ความเป็นมาและวิถีชีวิต ของ “เมืองหล่มสัก” ชุมชนที่มีประวัติมาช้านานและมีความสำคัญอย่างมากของจังหวัดเพชรบูรณ์ มาจัดแสดงไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลารับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม และนำท่านเที่ยวชมถนนคนเดินไทหล่ม สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นผ่านถนนคนเดิน 

คืนนี้เราพักกันที่  โรงแรม หล่มสักณัฐติรัตน์แกรนโฮเต็ล วันที่สามแล้ว เราออกจากหล่มสัก ไปด่านซ้าย – เขาค้อ เมื่อผ่าน “อำเภอด่านซ้าย” ต้องแว่ะ  สักการะพระธาตุศรีสองรัก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2103 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา(ไทย) และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง(ลาว)  ได้กระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน พร้อมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นถวายมีพระนามว่า“พระธาตุศรีสองรัก”  ริมลำน้ำหมัน เป็นดังสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี และจะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
จากนั้นแว่ะรับประทานอาหาร ณ ร้านขนมจีนแม่บุญมี และนำท่านสู่อำเภอเขาค้อ ต่อเลยค่ะ
แว่ะชมความงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
"วัดพระธาตุผาแก้ว" เดิมชื่อพุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน มีศาลาปฎิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547  

คืนนี้เราพักกันที่   โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ  ตั้งอยู่บริเวณแยกแคมป์สน เส้นทางเพชรบูรณ์-เขาค้อ-พิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 12

วันที่ 4 แล้ว  ตะลุยกันต่อที่ เขาค้อ – สุโขทัย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แฮ จากนั้นเราไปต่อที่  อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย  หรือ เมืองเก่าสุโขทัย ตั้งอยู่นอกตัวเมืองสุโขทัย ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยไป ตามทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อผ่านเข้าเขตเมืองเก่า จะแลเห็นยอดพระเจดีย์แบบต่างๆ อันสง่างามและวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ 
กำแพงเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นกำแพงพูนดิน 3 ชั้น โดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำแพงและพื้นดินที่ขุด ขึ้นยังเป็นคูขังน้ำไว้ ใช้สอยและเป็นกำแพงน้ำขึ้นอีก 2 ชั้น กำแพงด้านทิศเหนือจดทิศใต้ยาว 2,000 เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว 1,600 เมตร มีประตูเมือง 4 ประตู ด้านเหนือเรียกว่า “ประตูศาลหลวง” ด้านใต้เรียกว่า “ประตูนะโม” ด้านทิศตะวันออกเรียกว่า “ประตูกำแพงหัก” ด้านทิศ ตะวันตกเรียกว่า “ประตูอ้อ” ภายนอกกำแพงเมืองในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สร้างขึ้นไว้ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี 2537 

แวะนมัสการพระอจนะ วัดศรีชุม  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระผู้มั่นคงไม่หวั่นไหว กราบ “พระอจนะ” วัดศรีชุม ขอพรให้มีิจิตใจที่แน่วแน่ มุ่งมั่นทำการใดๆ ก็สำเร็จ มีความเมตตา และความสุขพระอจนะ พระผู้มั่นคงไม่หวั่นไหว พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ พุทธลักษณะงดงามมากพระวรกายอวบอิ่ม พระพักตร์แฝงด้วยรอยยิ้ม และความเมตตาเป็นพระพุทธรูปที่ควรบูชาอย่างยิ่งเพราะะว่าอจนะ ภาษาบาลี แปลว่า การบูชา
และรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านครัวสุโขทัย ซึ่งอยุ่ตรงกันข้ามกับ โรงแรมที่พักเลยค่ะ  คืนนี้เราพักกันที่   โรงแรม  เลอ ชาร์ม สุโขทัย  วันสุดท้ายแล้วนะค่ะ  ช่วงเช้าทีมงานแวะซื้ออาหารใส่บาตรที่ ตลาดวัดตระพังทองซึ่งอยู่ใกล้ๆวัด เพื่อตักบาตรรับอรุณ บริเวณวัดตระพังทอง ก่อนจะไป พระนครศรีอยุธยา – กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแว่ะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนไทยสยาม ที่สุดท้ายของทริปนี้คือ “พระนครศรีอยุธยา”  นั้นเองค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองจำนวนทั้งหมด 33 พระองค์ ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี้ บรรพชนของไทยได้สร้างสรรค์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ไว้เป็นอนุสรณ์มากมาย ปรากฏเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มีพื้นที่โบราณสถานทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อ โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

จบทริปแล้ว ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ดีใจมากที่ได้มาเรียนรู้ประวัติศาตร์ชาติไทยเพิ่มเติม ขอสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ อุทยานประวัติศาตร์ศรีเทพ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นอีกหนึ่งให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ขอบคุณสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้จัดทุกท่าน ที่จัดกิจกรรม Familiarization trip ในครั้งนี้


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก