โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” รุ่น​ 2​สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผ่านไปหมาดๆ สำหรับโครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา นำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่เรียนรู้และสัมผัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมศักยภาพและต่อยอดสู่เวทีวิทยากรระดับประเทศ ณ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยง จ. นครนายก 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี จัดโครงการพัฒนากระบวนการให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ 
รวมทั้งผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ บูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการเชื่อมโยง Sustainable Development Goals เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  ซึ่งได้จัดและประสบความสำเร็จมาแล้ว  และในครั้งนี้เป็นการจัดสำหรับ วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” รุ่นที่ 2  

โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา เป็นหลักสูตรอบรมแบบไฮบริด ออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ 2 วัน และลงพื้นที่ทำกิจกรรม 1 วัน ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม” สู่นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมทัพหลักสูตรคุณธรรม 

โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี อัดแน่นความรู้กับกิจกรรมเวิร์กชอปการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย Board Game โดย อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร พร้อม commentator ที่จะร่วมกันปั้นสุดยอดวิทยากรวิถีใหม่ยุค 5G สู่เวทีระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมอบรมออนไลน์ สำหรับวิทยากรคุณธรรม รุ่นที่ 2 ได้จัดไปเมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา   

ซึ่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจด้วย “การลงมือทำ” โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยหลักภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนหลักการเดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบ ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal สำหรับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป 

ในงานนี้ นำคณะลงพื้นที่และร่วมทำกิจกรรม พร้อมฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของบ้านภูกะเหรี่ยงจาก คุณปิยะชาติ จันลา ผู้บุกเบิกศูนย์เรียนรู้บ้านภูกะเหรี่ยงวิถีชุมชน ที่สะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของบรรพบุรุษ สืบทอดไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมในปัจจุบัน และในอนาคต 

นำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกัน และยังได้จำลองพิธีทำขวัญข้าวแบบโบราณมาให้ได้ชมกัน การทำข้าวกะยาคู และการสาธิตสีข้าวแบบโบราณครบวงจร  เป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณความพอเพียงที่ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  

และต่อยอดโมเดลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมถึงการพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เน้นการเพาะปลูกพืชผล และการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยรับแรงบันดาลใจจาก ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

ภูกระเหรี่ยง คาเฟ่ในสวน

ที่นี่นอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว ในบ้านที่แสนอบอุ่นยังแฝงตัวด้วยร้าน คาเฟ่เล็กๆ โดยมีเมนูเด็ด​ ชวนลอง​ ที่มาแล้วห้ามพลาด เช่น กาแฟต้นข้าวอ่อน และกาแฟน้ำส้ม เย็นๆชื่นใจ สั่งเลยคะ

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก คุณขัตติยา เที่ยงจิตร์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เขื่อนขุนด่านปราการชล จากโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล)  

ในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ว่า “เป็นการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งคาดหวังว่าวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้าน จะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ และสามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมกับการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทย และขยายผลเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม”  

ด้าน ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี หนึ่งในวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรอบรมวิทยากรคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่บูรณาการความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดรหัสศาสตร์พระราชา จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่มีอยู่กว่า 4,800 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักปฏิบัติ และการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยีนับว่าเป็นหลักสูตรการก้าวอย่างมีหลักการประกอบด้วยด้วยองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ตามนโยบายที่สหประชาชาติได้วางหลักเกณฑ์ไว้ที่ทุกประเทศต้องดำเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในปี 2030 ” 

สำหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” รุ่นที่ 2  จำนวน 9 ทีม ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ร่วมนำเสนอในห้องประชุม และเสนองานผ่านระบบออนไลน์ 

  • ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางฟ้าเสรี ประพันธา จาก ไร่นาฟ้าเอ็นดู / ตัวแทนโครงการพลังชุมชน จ.อุบลราชธานี  ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท  

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีทีม 2 ทีม ได้แก่ นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคล จ.สระบุรี และดร.ปฏิญญา ประพฤติชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ.อุดรธานี  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ต.อ.กวินพัฒน์ ธีรประเสริฐกุล   จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
ซึ่งวิทยากรทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย 

เขื่อนขุนด่านปราการชลยามเย็น จบกิจกรรมถึงเวลาพาชมเขื่อนยามเย็น ดูพระอาทิตย์ตกกัน บรรยาการแสนโรแมนติคด้วยวิว พาโนรามามาถึงนครนายกต้องแวะมา

สามารถติดตามผลงานของวิทยากรคุณธรรม “ตามรอยพระราชา”  ได้ทางช่องทาง  Facebook  :   ตามรอยพระราชา – The King’s Journey

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก