สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือ Food For Fighters &The Diplomat Network และ World Reward Solutions ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่หวังร่วมลุยงาน APEC สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านโครงการ KYTA Youth Leadership Development ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาเยาวชนอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครจากโครงการ Young Khao Yai โครงการ Food For Fighters X Volunteer TU ยั่งยืน ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “KYTA Youth Leadership Program” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Raintree Residence อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดขื้นโดยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ (Khao Yai Tourism Association) และผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters ร่วมกับนายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท The Diplomat Network เพื่ออบรมหลักสูตรความเป็นผู้นำ เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต มุ่งบ่มเพาะให้อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวเติบโตอย่างมั่นคง และเตรียมความพร้อมในการร่วมทำงาน APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เนื่องจากอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆอาสาสมัครที่ขาดโอกาสในการทำกิจกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา 

โดยกลุ่มเยาวชนเข้ารับการเรียนรู้อย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองผ่านแบบทดสอบ DISC จาก บริษัทที่ปรึกษา ENPEO Consulting เพื่อที่จะรู้จักตนเองมากขึ้นและค้นหาลักษณะพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตการทำงาน หลังจากที่จะก้าวออกจากสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติโดยอาสาสมัครจาก Trekking Thailand Tour 

นอกจากนี้นายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Diplomat Network ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งกับกระทรวงต่างประเทศ ตำแหน่งสุดท้ายเลขานุการเอกฯ และองค์กรเอกชนมากมายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากการทำงานด้านพิธีการทางการทูต การดูแลความปลอดภัยผู้นำในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการที่ทางThe Diplomat Network มีแผนที่จะได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมทำงานในงาน APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เนื่องจากได้เห็นถึงศักยภาพในตัวอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวจากการทำงาน Dinner Incredible ที่ผ่านมา 

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศล และจากโครงการ Food For Fighters รวมถึงได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มโครงการ “KYTA Youth Leadership Program” ว่า

“ค่ายเยาวชนในครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะอยากจะให้น้องๆที่ได้ร่วมงานกันจากงาน Dinner Incredible เมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมามาช่วยกันถอดบทเรียนจากการทำงานซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่น้อง ๆ เรียนออนไลน์ ขาดโอกาสในการทำกิจกรรม พบปะผู้คน ทำให้ขาด human touch และ พอเราได้ทำร่วมทำงานด้วยกันได้เห็นถึงพลังของเด็ก ๆ ที่มีความกระตือรือร้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนจะออกไปทำงานอีกด้วย ( น้อง ๆ ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และบางคนจบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน) และทำให้น้อง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เครือข่ายจิตอาสา การช่วยกันพยุงสังคม การเสริมสร้างพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ โดยตั้งใจว่าจะจัดค่ายนี้ทุก ๆ สองเดือน เพื่อเป็นการสร้างผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Compassionate Leadership) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญท่ามกลางความผันผวนของโลกยุคปัจจุบัน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับนายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ เจ้าของสวนเอเดน ออร์แกนิกส์ และ นางสาวปวีนา เชี่ยวพานิช เจ้าของร้าน EL CAFÉ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวรุ่นใหม่ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจร้านกาแฟที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก SDGs ทั้งแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างการประกอบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจำกัดขยะ ภายใต้แนวคิดคาเฟ่ขนาดเล็กท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 

นอกจากนี้นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียรได้นำคณะผู้เข้าอบรมได้เข้าพบเพื่อเล่าถึงสถานการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับคณะของ Mr. Renaud Meyer,Resident Representative จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)แห่งประเทศไทยในโอกาสที่มาทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ พร้อมมอบของที่ระลึกผลงานภาพวาดจากนิทรรศการ “The Colors of Nature” ผลงานของนางสาวรักชนก ช่วยเหลือ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้เข้าอบรมและอาสาสมัครรุ่นใหม่จากโครงการ Young Khao Yai & และอาสาสมัครจากโครงการ Food For Fighters 

และนางสาววัชรีภรณ์ อรุณพันธุ์ หรือ น้องเฟิร์ส ตัวแทนจากกลุ่ม Young Khao Yai ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ รวมถึงโครงการต่างๆ อาทิ Food For Fighters, Dinner Incredible ฯลฯ ว่า

“การเริ่มต้นทำงานอาสาสมัครของเธอ เธอเริ่มจากศูนย์ โดยที่ไม่รู้อะไรเลย แต่เธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสดี ๆ มากมายซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน และเนื่องจากเธอได้ทำงานร่วมกับ Food For Fighters และ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เธอจึงได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนในฐานะอาสาสมัคร เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการในเขาใหญ่ที่ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เชิญเชฟมิชลินสตาร์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ เชฟหนุ่ม ธนินทร จันทรวรรณ จากร้านชิม บาย สยาม วิสดอม และเชฟแอนดี้ เอกยังสกุล จากร้านTable 39, ผัดไทยไฟทะลุ มาส่งเสริมส่วนผสมที่ปลูกในท้องถิ่นและการทำเกษตรอินทรีย์ในเขาใหญ่และยังจัดคอร์สการสอนทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับโครงการ Food For Fighters เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอีกด้วย”

และนางสาวกุลภัสสร์ ไชยวงษ์สุริยะ หรือ น้องไหม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครอีกท่านในโครงการยังได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และ งาน Dinner Incredible ว่า 

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนออนไลน์และการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร เธอกล่าวว่าการทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ดี “ไหมเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงเลย แต่พี่ ๆ ยังคงเชื่อมั่นในตัวเราและสนับสนุนเราจนในที่สุดเราก็สามารถทำงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ การได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible เป็นโอกาสที่หายากที่เราจะได้มาร่วมงานกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเชฟมิชลินชั้นนำมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหมจึงชวนเพื่อน ๆ จากมหาวิทยาลัยมาร่วมงานและสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อร่วมงานกันต่อไปในอนาคต”

และโปรแกรมสุดท้ายก่อนปิดค่าย น้อง ๆ ยังได้พบกับนางสาวเจน จงสถิตวัฒนา ผู้บริหารโรงแรมเรนทรี เรสิเดนซ์ พาน้อง ๆ เดินชมห้องสมุดกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจการทำธุรกิจหนังสือของครอบครัวที่มุ่งเสริมสร้างให้คนไทยรักการอ่าน และยังเล่าถึงแนวคิดการสร้างโรงแรมดังกล่าวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Nature Learning Space) และแนวคิด Green Hotel ที่นำเสนอความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การแจกขวดน้ำให้แก่ผู้แขกทุกท่านเพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก, การทำเกษตรอินทรีย์ และจักรยานปั่นน้ำเพิ่มออกซิเจนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย 

ปิดท้ายด้วยการนำพาคณะไปพบกับลุงน้อย -นายสุรินทร์ สนธิระติ “สวนซ่อนศิลป์” ผู้เปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นป่าขนาด 120 ไร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และจิตรกรสีน้ำผู้นิยมชีวิตกลางป่ากับครอบครัวที่รัก สวนซ่อนศิลป์จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะและความร่มรื่นของป่าไม้ ลุงน้อยพาคณะน้อง ๆ ชมหอศิลป์ที่มีผลงานวาดสีน้ำจากศิลปินระดับโลก หลังจากได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะและแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่แล้ว น้อง ๆ ก็ได้ลิ้มรส อาหาร ขนมและเครื่องดื่มแสนอร่อยจากครัว “กลางป่า” จากเชฟตะเกียงอีกด้วย

หากองค์กรใดสนใจสนับสนุนกิจกรรม KYTA Youth Leadership Program สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เตเต้- พันชนะ วัฒนเสถียร 092 6455464 หรือติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมได้ที่ FB: Foodforfightersth, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, The Diplomat Network

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนThe Diplomat Network, Good Mission, ENPEO Consulting ร้านเป็นลาว,ร้าน EL Café, โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์,สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง,The Gardener Khao Yai,สวนซ่อนศิลป์,World Reward Solutions, Trekking Thailand Tour Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก