ครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดเวทีเสวนา “เขาใหญ่ไปทางไหนดี”

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมมือกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “เขาใหญ่ไปทางไหนดี” ในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ณ ลานเวที ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในงาน “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทย มรดกโลก”

คอนเซ็ปต์ของงานครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการจัดเวทีเสวนาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ โดยในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Green To Grow” ​​ดำเนินรายการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และผู้ก่อตั้งสวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ร่วมพูดคุยกับ นางสาวเจน จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการโรงแรมเรนทรี เรนซิเดนซ์ เขาใหญ่และนายกสมาคมการโรงแรมภาคอีสาน นางสาวประภาพร หลำเจริญ ผู้จัดการลีลาวลัย รีสอร์ท และ นายพีระ สุชฎา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยหลักพูดถึงหลัก Green Hotel 6 หลัก

1.นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบการ 
2.การพัฒนาและให้ความรู้บุคลากร 
3.การประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกหรือแขกที่มาพักเข้าใจถึงความ “Green” 
4.การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสิ่งของในสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.การจัดการพลังงานและการจัดการขยะ 
6.การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น นำผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน จ้างพนักงานท้องถิ่น หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน

ในช่วงท้ายของการเสวนา นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังได้พูดถึงทิศทางของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยได้มีการกล่าวถึงการทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเขาใหญ่ 

เช่น การสร้างมาตรฐานอุทยานให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้านล่าง การนำเทคโนสมัยใหม่มาปรับใช้  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ในการจัดหน่วยลาดตระเวนรอบอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ ติดตั้ง CCTV ทั่วเขาใหญ่ 

นอกจากนี้ นางสุนีย์​ ศักดิ์เสือ​ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ กล่าวถึง แผนการชะลอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่ ที่ได้รับการเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และให้กรมชลประทานในฐานะเจ้าของโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment-SEA) คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ​ 2​ ปี

ในส่วนของกิจกรรมเสวนาในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ มองอย่างไรเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อ “Good Food For All” ดำเนินรายการโดย นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และร่วมพูดคุยโดย นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคติดเชื้อ นายเขมรัช อมรวัตพงศ์ Project Manager โครงการ Investing in Others in Southeast Asia, World Animal Protection และผู้ก่อตั้ง Good Mission นายนรินทร์ ปราณีกิจ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครราชสีมา  นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และนายวิโรจน์ อรุณพันธุ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง 

ในการเสวนาได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Cage Free Eggs หรือ ไข่ไก่ไร้กรง เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และระบบอาหารที่ยั่งยืน จากเดิมที่ แม่ไก่ถูกเลี้ยงอย่างทรมานในกรงตับ (battery cage) โดยจะถูกบังคับให้อยู่แต่ในกรงแคบ ๆ แออัดกัน ถ้าเปรียบกับคนก็คือการจับคน 32 คน ยัดเข้าไปอยู่รวมกันในคอนโดขนาดสตูดิโอ 28 ตารางเมตรตลอดชีวิต ไข่ไก่ไร้กรงจึงเป็นการเปลี่ยนระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ขาดจริยธรรมต่อสัตว์ ไปสู่การผลิตอาหารที่มีจริยธรรม ทั้งต่อสัตว์และมนุษย์ และเพื่อการดำรงอยู่ของคนและสัตว์อย่างเป็นสุขและสมดุล

งานเสวนาที่จัดขึ้นในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ"เขาใหญ่ไปทางไหนดี” มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ใน ปี 2565 ซึ่งคือการมุ่งเน้นการพัฒนาเขาใหญ่ ภายใต้ธีม “เขาใหญ่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ 

1.Smart Green and Clean Khao Yai เขาใหญ่พัฒนาเมือง 
2.Khao Yai Food Bank ธนาคารความมั่นคงของอาหารและเกษตรอินทรีย์ 
3.Sustaining Khao Yai World Heritage ดูแลปกป้องมรดกโลกของเขาใหญ่ให้ยั่งยืน 
4.Khao Yai, a City of Compassion เขาใหญ่ศูนย์กลางจิตอาสา 
5.Khao Yai all-year Tourism เขาใหญ่ท่องเที่ยวยั่งยืน ม่วนชื่นทั้งปี

ทั้งนี้ ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จึงได้จัดตั้ง “กองทุนเขาใหญ่ยั่งยืน” เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานผู้พิทักษ์ป่า หรือในยามที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟป่า หรือ อุบัติเหตุ กองทุนเขาใหญ่ยั่งยืนมีเป้าหมายในการจัดสรรเงินรายรับ 50% เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และอีก 25% เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เขาใหญ่ยั่งยืน” ตามเสาหลัก 5 ประการ และอีก 25% เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรัก เข้าใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกอย่างยั่งยืน

ขอเเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกองทุน ฯ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัส ปากช่อง ชื่อบัญชี สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เลขที่บัญชี 407-551226-4 หรือ มูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 109-249780-3 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้)  และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ ไลน์สมาคม ฯ @564awops โปรดระบุหมายเหตุการโอน สมทบกองทุน "เขาใหญ่ยั่งยืน" 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณณัฐจิรา (ยุ้ย) 094-239-3916 
คุณพันชนะ (เต้) 092-645-5464 
และคุณประไพพิศ (จิ) 081-519-5665

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก