Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล”

ETDA เปิดสนามทดสอบนวัตกรรม Sandbox ส่งเสริมภาครัฐ และ ธุรกิจพัฒนา Innovation ก่อนนำไปสู่การใช้งานจริง รองรับ New Business Model อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้จัดงาน Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” นำเสนอแนวทางการดำเนินงานพร้อมทิศทางของ ETDA Sandbox ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Innovation เพื่อไปสู่การใช้งานได้จริงทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง ETDA Live

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน start up หรือ Service provider ที่สนใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี​ ​​มาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ Digital Service Sandbox มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและบริการ โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด โดยนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox​ ประกอบด้วย 

1. บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด

2. มีการนำ Innovation หรือ Technology มาใช้ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการนำมาใช้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนการร่วมกันเป็น Co-creation ในลักษณะของ Partner ช่วยกันคิดหรือเสนอแนะไอเดีย เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมต่อยอดการใช้งานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงาน รวมถึง สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของนวัตกรรม และผู้ประกอบการที่จะไปใช้บริการ โดย ETDA จะมีบทบาทเสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการทำหน้าที่ คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เจ้าของนวัตกรรม ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น  

ดร.ชัยชนะ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ETDA ยังเปิดศูนย์ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212CC ในการช่วยเหลือประชาชน โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ต่อต้านข้อมูลข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานส่งต่อปัญหาต่างๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Sandbox ของ ETDA เกิดขึ้นจากความต้องการของการใช้งานและความพร้อมของเทคโนโลยี ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสม และมี Solution ที่สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้องตามกฏระเบียข้อบังคับ ทำให้ผู้ใช้งานคลายความกังวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับ” ดร.ชัยชนะ กล่าว

ด้าน คุณทิพยสุดา ถาวรามร คณะกรรมการกำกับ ETDA และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การดำเนินงานของผู้ใช้บริการมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง Digital ID เป็นเรื่องที่สำคัญในบริการหลายอย่างที่ต่อยอดได้ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่พบว่า ยังไม่มีการนำระบบใดๆมาใช้ได้เต็มรูปแบบหรือรองรับ เช่น Vaccine Passport ทั้งนี้ จึงอยากให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการทดสอบ เมื่อออกไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง

คุณวิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่นำระบบ sandbox เข้ามาบริหารจัดการ รวมถึงรับข้อมูลจาก ETDA โดยเฉพาะประเด้นที่อยู่ภายใต้กำกับของ ธปท. โดยใช้เทคโนโลยี มาดูแลเรื่องความเสี่ยง ซึ่งเป็นนโยบายของ ธปท.ที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการได้มีความรู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน หรือปิดกั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ และคุ้มครองผู้บริโภค

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาพูดคุยกันในหัวข้อ Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” โดยพร้อมตอบทุกคำถามที่สงสัย ประกอบด้วย คุณชัยชนะ มิตรพันธ์  

ผอ. ETDA, คุณทิพยสุดา ถาวรามร คณะกรรมการกำกับ ETDA และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, คุณวิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (Moderator) พูดคุยทิศทาง ภาพอนาคตของ ETDA Sandbox การขยายวงกว้างเปิดรับ Use Case ใหม่ ๆ และ Co-sandbox ครั้งแรก ของการทำงานร่วมกันของ Regulator และยังมีกิจกรรม “Tech Talk เปิดประสบการณ์ เตรียมพร้อมนวัตกรรมสู่ ETDA Sandbox” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการทดสอบกับ ETDA Sandbox มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์แบบเจาะลึก ประกอบด้วย

o คุณวรพจน์ ธาราศิริสกุล บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และผู้แทนจากนิติคอนโดโครงการ KnightsBridge Collage กับนวัตกรรมที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมออนไลน์ ที่จะครอบคลุมทั้งการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงคะแนนโหวตทางออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับการประชุมนิติคอนโดและการประชุมผู้ถือหุ้น

o คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในภาคธุรกิจ (Data Sharing Economy) ในอนาคต

o คุณสิทธิเกียรติ นวลศรี บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ในกลุ่มผู้ใช้งาน (User), ผู้ติดตั้งระบบ (Installer) และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Dealer) ผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรองรับ

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ ETDA Sandbox และการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ทั้งทาง www.etda.or.th รวมถึงโซเชียลมีเดีย Facebook กับ ETDA Thailand

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก